Z á p i s n i c a   č.   5 - 17 / 18

zo zasadnutia VV SsZĽH konaného dňa 23. marca 2018 v B. Bystrici

Prítomní:

Marcinko M.   (predseda VV SsZĽH),

Longauer M.    (podpredseda VV SsZĽH),

Bielečka K.     (člen VV SsZĽH),

Mydlo D.         (člen VV SsZĽH),

Jakubec Ľ.       (člen VV SsZĽH a RR manager SsZĽH),

 

Ospravedlnený: Rehák R.  (člen VV SsZĽH)

Neprítomný: Javorčík N.  (člen VV SsZĽH)

 

 

Regionálny rozvojový manager SsZĽH Ľ. Jakubec preveril uznášania schopnosť Výkonného výboru SsZĽH (ďalej len „VV“), na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV.

Prítomní - 5

Neprítomný - 2

Ľ. Jakubec skonštatoval, že VV je uznášania schopný.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Informácie o priebehu súťaží SsZĽH 2017/2018

3. Informácie o vyúčtovaní dotácie SZĽH na činnosť  SsZĽH v roku 2017

4. Informácie o MSR starších žiakov 2018

5. Informácie o Orange minihokej tour – regionálne kolá (Banská Bystrica, Žilina)

6. Pripravovanie novej štruktúry súťaží (Martin, Poprad)

7. Rôzne

 

 

 

Bod 1 - Schválenie programu

Členovia VV SsZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 1):

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/1

VV SsZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SsZĽH s doplnením bodu 2. Vyhodnotenie a kontrola zápisnice č. 4 a bod 3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu SsZĽH na rok 2018, ostatné body sa len automaticky posúvajú.

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

 

 

Bod 2 – Vyhodnotenie a kontrola zápisnice č. 4

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice č. 4 vykonal M. Marcinko s nasledujúcimi závermi:

a) splnené úlohy: (zo zápisnice VV SsZĽH č. 4):  uložené úlohy boli splnené

b) trvajúce úlohy: bod 6 a bod 7 dohodne podmienky RR manager a zabezpečí uzavretie. Zrušenie podpisových vzorov na účte. Realizácia priebežne.

c) nesplnené úlohy: žiadne

 

 

 

Bod 3 – Prerokovanie a schválenie rozpočtu SsZĽH na rok 2018

Členovia VV SsZĽH diskutovali o návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý predložil RR manager.

Podklady k bodu: návrh rozpočtu SsZĽH na rok 2018

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/3

VV SsZĽH schvaľuje predložený rozpočet na rok 2018.

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

 

 

Bod 4 – Informácie o priebehu súťaží SsZĽH 2017/2018

Členovia VV SsZĽH boli oboznámení o priebehu, ukončení a výsledkoch súťaží, ako aj tabuľky už ukončených súťaží.

Podklady k bodu: výsledky a tabuľky súťaží predložila SK SsZĽH.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/4

VV SsZĽH schvaľuje predložené výsledky a tabuľky k 23.3.2018.

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

 

 

Bod 5 – Informácie o vyúčtovaní dotácie SZĽH na činnosť  SsZĽH v roku 2017

Členovia VV SsZĽH boli oboznámení o vyúčtovaní dotácie SZĽH. Dotácia bola 7 300,00 Eur a vyúčtovaná suma bola 7 576,11 Eur.

Podklady k bodu: Správa o vyúčtovaní

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/5

VV SsZĽH berie na vedomie vyúčtovanie dotácie SZĽH za rok 2017.

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

 

 

Bod 6 – Informácie o MSR starších žiakov 2018

RR manager informoval VV SsZĽH o pripravenosti a organizácii MSR starších žiakov.

 

Podklady k bodu: Program a organizačné podklady

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/6

VV SsZĽH berie na vedomie pripravenosť a organizáciu MSR starších žiakov 2018.

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

 

 

Bod 7 – Informácie o Orange minihokej tour – regionálne kolá (Banská Bystrica, Žilina)

RR manager informoval VV SsZĽH o výsledkoch oboch turnajov a postupu víťazov do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Košiciach. Poháre a medaily pre účastníkov, ktoré zakúpili organizátori turnajov v Banskej Bystrici a Žiline a náklady spojené s vycestovaním zástupcov SsZĽH budú uhradené.

 

Podklady k bodu: Propozície turnaja a pokladničné doklady

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/7

VV SsZĽH ukladá ekonómke SsZĽH:

- uhradiť klubu Banskej Bystrice 116,78 Eur za poháre a medaily na základe predloženej potvrdenky a klubu Žiliny uhradiť 147,70 Eur,

- vystaviť faktúru na SZĽH vo výške 264,48 Eur za poháre a medaily za obidva turnaje v Banskej Bystrici a Žiline (fakturácia bola odkonzultovaná s p. Kudelkom.)

VV SsZĽH schvaľuje úhradu:

- cestovného pre p. Bielečku (Teplička – Žilina a späť) a diét,

- p. Krpelca (Martin- Banská Bystrica a späť) a diét.

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

 

 

Bod 8 – Pripravovanie novej štruktúry súťaží (Martin, Hronsek, Poprad)

RR manager informoval VV SsZĽH o návrhu štruktúry súťaží žiakov na sezónu 2018/2019.

 

Podklady k bodu: Materiály k plánovaným návrhom súťaží

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/8

VV SsZĽH berie na vedomie informáciu o návrhu novej štuktúre súťaží žiakov na sezónu 2018/2019.

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

 

Bod 9 – Rôzne

  1. a) Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/9

VV SsZĽH berie na vedomie informáciu o  hospodárení SsZĽH od 1.1.2017 do 31.12.2017:        príjmy 2017       13 635,05 Eur

výdavky 2017    17 462,06 Eur

rozdiel             - 3 827,01 Eur

Podklady k bodu: Hospodárenie SsZĽH za rok 2017

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

  1. b) Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/10

VV SsZĽH schvaľuje návrh na doplnenie alebo úpravu stanov SsZĽH v termíne do 30.04.2018 12:00 hod. na základe Výzvy poslanej klubom prostredníctvom RR managera.

Predpokladaný termín konferencie SsZĽH je stanovený na 29.05.2018.

Z 5 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

  1. c) Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/11

VV SsZĽH schvaľuje štartovné pre družstvo rozhodcov za SsZĽH na Turnaj M. Bucalu v Banskej Bystrici vo výške 210,00 Eur na základe priloženej potvrdenky.(p. Hanko )

Zo 4 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 4; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

  1. d) Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/12

VV SsZĽH schvaľuje odmenu p. Mydlovi za vyhodnotenie všetkých súťaží SsZĽH ako aj zabezpečenie a vytlačenie brožúry výsledkov vo výške 400,00 Eur od 1.1.2018 do 30.4.2018.

Zo 4 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 3; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 1; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

  1. e) Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2018/13

VV SsZĽH poveruje RR managera a p. Marcinka návrhom odmien pre členov VV SsZĽH ako aj predsedom a členom jednotlivých komisií SsZĽH za obdobie od 1.1.2018 do 30.4.2018.

Návrh odmien sa netýka predsedov alebo členov jednotlivých komisií SsZĽH, ktorí za uvedené obdobie už odmenu dostali.

Zo 4 členov VV SsZĽH hlasoval:  Za – 4; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia bol  schválený.

 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania:

Podklady boli členom VV predložené na zasadnutí k bodom č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Predsedajúci: Mgr. Miroslav Marcinko

 

 

 

Zapísal:                                                                                 Správnosť overil:

Ľuboš Jakubec                                                                      Mgr. Miroslav Marcinko

 

 

 

Aktualizované ( Štvrtok, 03 Máj 2018 14:13)