Zápisnica č. 10

zo zasadnutia súťažnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 28.03.2018.


l. a) Súťažná komisia SsZĽH na základe oznámenia HC Lučenec / emailom / o nenastúpení na majstrovské stretnutie I. ligy mladších žiakov č. 5426 dňa 17. 03. 2018 a obdržaného Zápisu o stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 5426 družstiev MŠK Púchov - HC Lučenec zo dňa 17.03.2018, trestá družstvo mladších žiakov HC Lučenec za porušenie ustanovenia článku VII, ods. 7.6 / 7.6.1.2 SP SZĽH, hracími dôsledkami v zmysle článku VI, ods. 6.13/6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mlaších žiakov č. 5426 zo dňa 17.03.2018 družstiev MŠK Púchov - HC Lučenec, výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva HC Lučenec na majstrovský zápas.

  1. b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.
  2. c) Ukladá HC Lučenec uhradiť do 10. 04. 2018 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2017 - 2018, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva na majstrovské stretnutie č. 5426 dňa 17.03.2018.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 7 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle SP SZĽH.

 

 

Erik  Neuzer,   v. r.                                                                                                                      Ing. Ľuboš  Jakubec

predseda SK SsZĽH                                                                                                        regionálny rozvojový manažér SsZĽH

Aktualizované ( Utorok, 29 Máj 2018 22:24)