Zápis č. 13/2017-2018

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 28.03.2018

 

Rozhodnutie : 13 - 1/17-18

DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť do 10.04.2018 na SsZĽH pokutu 43,00 € v zmysle DP SZĽH, Hlava II, článok 3.1.5 / 3.1.5.3 za zavinené nedostavenie sa na majstrovský zápas I. ligy mladších žiakov č. 5426 družstiev MŠK Púchov — HC Lučenec dňa 17.03.2018.

Rozhodnutie : 13 - 2/17-18

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Samuleovi Chrapčiakovi uhradiť na SsZĽH do 10. 04. 2018 pokutu v sume 18,00 € podľa DP SZĽH, Hlava I, čl. 38, ods.38.1 /38.1.1 z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí I. ligy starších žiakov č. 8419/7419 družstiev HT MHK 32 Liptovský Mikuláš - MŠK Púchov  zo dňa 03.03.2018, zápisy odoslané dňa 14.03.2018.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 7 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa v zmysle DP SZĽH.

 

Ing. Martin  Číž,  v. r.                                                                                                      Ing. Ľuboš  Jakubec

predseda DK  SsZĽH                                                                                          regionálny rozvojový manažér SsZĽH


Aktualizované ( Piatok, 06 Apríl 2018 21:09)