Zápis č. 10 / 2017-2018

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskei Bystrici dňa 21. 02. 2018

 

Rozhodnutie : 10 - 1/17-18

DK SsZĽH na základe obdržaných relevantných dokladov z majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8406 z 17.02.2018 družstiev MsHKM Žilina - HKm Zvolen - mládež a to : zápis o stretnutí, vyjadrenie rozhodcu stretnutia Ing. Lukáša Ševčíka, vyjadrenie MsHKM Žilina a videozáznamu z tohto stretnutia rozhodla takto :

  1. a) Trestá hráča MsHKM Žilina Maroša Puškára, RP 27094 napomenutím, za nešportové správanie sa po ukončení majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8406 z 17.02.2018 družstiev MsHKM Žilina - HKm Zvolen - mládež, podlá DP SZĽH, Hlava I., čl. 1, písm. a).
  2. b) DK SsZĽH ukladá MsHKM Žilina uhradiť na SsZĽH do 05.03.2018 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu Marošovi Puškárovi, RP 27094 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2017/2018, II. Ustanovenia, bod č. 3.
  3. c) DK SsZĽH ukladá MsHKM Žilina uhradiť na SsZĽH do 05.03.2018 pokutou 15 € podľa ustanovenia čl. 10 DP SZĽH, z dôvodu porušenia ustanovenia článku 5, ods. 5.5 / 5.5.2.6 SP SZĽH - za odmietnutie podpísať zápis o stretnutí po skončení majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8406 z 17.02.2018 družstiev MsHKM Žilina - HKm Zvolen - mládež, zástupcom družstva Pavlom Francom.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na ucet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolat sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH.

 

 

 

Ing. Martin  Číž,  v. r.                                                                                                      Ing. Ľuboš  Jakubec

predseda DK  SsZĽH                                                                                          regionálny rozvojový manažér SsZĽH


 

Aktualizované ( Utorok, 13 Marec 2018 20:55)