Zápisnica  č. 14

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  23.5.2017.

 

1. Súťažná  komisia  SsZĽH  na   základe   obdržaného  Rozhodnutia  č. 27 – 1 /16-17 DK   SsZĽH zo  dňa  18 . 3. 2017   vo  veci  podozrenia  štartu  hráča MŠK Púchov na cudzí reg. preukaz rozhodla takto :

 

a) Potvrdila   výsledok   majstrovského  stretnutia   I.  ligy   mladších  žiakov  č. 5477  zo   dňa 16. 02. 2017   MŠK   Púchov  –  HK  95  Považská   Bystrica    výsledkom      dosiahnutým   na   ľadovej   ploche   11 : 2    a   priznaním   2   bodov  v   prospech    družstva  MŠK  Púchov .

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od     doručenia rozhodnutia.

Proti  rozhodnutiu  Súťažnej  komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH.

 

 

 

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                                 Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                         sekretár SsZĽH