Z á p i s   č. 27  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  18. 5. 2017

 

Rozhodnutie : 27 – 1/16-17

DK  SsZĽH  na  základe  odvolania  sa  MŠK Púchov proti rozhodnutiu DK SsZĽH č. 22 / 2016-2017 zo dňa 09.03.2017, rozhodnutiu  SK  SsZĽH  v  zmysle Zápisnice č. 11 z  09. 03. 2017  a  rozhodnutia  VV  SsZĽH zo dňa 27.04.2017, ktorým   zrušil a vrátil vec DK SsZĽH na nové konanie a rozhodnutie v zmysle čl. 21.1.4 DP SZĽH vo veci  uloženia  disciplinárnych  trestov  trénerovi  Róbertovi Gálikovi, zást.     družstva          Alexandrovi    Brežnému   a    MŠK   Púchov   z  dôvodu  podozrenia   štartu   hráča   MŠK Púchov na cudzí reg. preukaz  prerokovala  na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.05.2017 za prítomnosti dotknutých        strán a  rozhodla takto :

 

a) DK SsZĽH   trestá  zástupcu  družstva mladších žiakov / 5. ŠHT / MŠK  Púchov Alexandra Brežného  zastavením  činnosti  výkonom  zástupcu družstva  na 2 /dva / mesiace podmienečne od 09.3.2017  na  skúšobnú  dobu  3 / tri / mesiace od 09.3.2017 do  01.4.2017 s prerušením do sezóny 2017/2018, čl. 44 DP SZĽH a pokutou 30 € DP SZĽH, Príloha 1A, časť II., čl.11 / 11.1.2 / 11.1.2.1  z dôvodu nesprávne  uvedeného údaju  v  zápise o stretnutí  - hráča fyzicky neprítomného v   majstrovskom stretnutí  I. ligy  mladších žiakov č. 5477 MŠK Púchov  – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 16.02.2017 čl. 5.5.2   SP   SZĽH.

 

Splatnosť pokuty je do 09.6.2017.

 

b) DK SsZĽH ukladá MŠK  Púchov uhradiť na SsZĽH do 09.6.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

c) DK  SsZĽH    trestá   trénera   družstva  mladších  žiakov  / 5.  ŠHT  /  MŠK Púchov Róberta Gálika zastavením  činnosti  výkonom  trénera družstva  na  2 /dva / mesiace   podmienečne   od   09. 3. 2017  na  skúšobnú   dobu   3 / tri /  mesiace  od 09. 3. 2017 do 01.4.2017 s prerušením do sezóny 2017/2018, čl. 44 DP SZĽH a   pokutou 30 € podľa  DP SZĽH, Príloha1A, čl.11 / 11.1.2 / 11.1.2.1  z  dôvodu     nesprávne  uvedeného údaju  v  zápisu o stretnutí – hráča fyzicky neprítomného v majstrovskom stretnutí  I. ligy  mladších žiakov č. 5477 MŠK Púchov  – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 16.02.2017 čl. 5.5.2  SP SZĽH.

 

Splatnosť pokuty je do 09.6.2017.

 

d) Za výkon Rozhodnutia:  22 – 1/16-17, pod písm. a) a c), zodpovedá MŠK Púchov.

 

e) DK SsZĽH ukladá MŠK Púchov uhradiť na SsZĽH do 09.6.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi           družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenia, bod č. 3.

f) DK SZĽH odstupuje tento prípad na nové konanie  a  rozhodnutie SK SsZĽH.

Odôvodnenie :

V zápise o stretnutí z majstrovského stretnutia I. ligy  mladších žiakov č. 5477 MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 16.02.2017, ktorý obdržal Stredoslovenský zväz ľadového hokeja /SsZĽH/ je na predzápasovom a  pozápasovom zozname družstva MŠK Púchov , ktoré sú podpísané zástupcom družstva Alexandrom Brežným  a  trénerom družstva Róbertom Gálikom , uvedený hráč Tomáš Žondor č. reg. preukazu 25545, ktorý nebol fyzicky prítomný na  stretnutí  pre nemoc -  bol s otcom doma.

Na základe uvedenej skutočnosti rodičia hráča Tomáša Žondora podali podnet na prešetrenie z podozrenia štartu hráča MŠK Púchov na cudzí reg. preukaz na KM SZĽH , ktorá uvedenú žiadosť zaslala na prešetrenie riadiacemu orgánu súťaže - SsZĽH.

Vo vyjadrení trénera Róberta Gálika sa uvádza, že o neprítomnosti hráča Tomáša Žondora sa dozvedel od asistenta až počas priebehu stretnutia 6. ŠHT. Ďalej uvádza, že hráč Boris Novotníček č. reg. preukazu 31365 štartoval v danom stretnutí s číslom 13, ktoré v zápise o stretnutí má uvedené neprítomný hráč Tomáš Žondor.

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam zástupca družstva a tréner družstva  MŠK Púchov podpísali predzápasový  a  pozápasový zápis o stretnutí, kde bol  uvedený fyzicky neprítomný hráč Tomáš Žondor a  nebolo zo strany vedenia družstva zabezpečené, aby uvedené skutočnosti boli zohľadnené v zápise o stretnutí.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH