STREDOSLOVENSKÝ  ZVAZ  ĽADOVÉHO HOKEJA, Partizánska cesta 93, 974 01  Banská Bystrica

 

MŠK Púchov, s.r.o.

Ul. 1. mája 834/29

020 01 Púchov

 

 

ÚRADNÁ   SPRÁVA

 

Vec :   Zasadnutie  disciplinárnej komisie  SsZĽH – predvolanie.

 

Disciplinárna  komisia  SsZĽH   v  zmysle  Zápisu  č. 9/16-17   VV  SsZĽH, bod 5, písm. g) a ch)  zo  dňa 27.04.2017,    predvoláva na nové disciplinárne  konanie   vo veci udelenia trestu  trénerovi  Róbertovi  Gálikovi,  zástupcovi  družstva   Alexandrovi    Brežnému  a   MŠK   Púchov   pre   podozrenie   štartu   hráča   MŠK   Púchov   na    cudzí    registračný      preukaz  v  majstrovskom   stretnutí   č. 5477  MŠK   Púchov  – HK 95 Považská Bystrica  a to :

 

a) Trénera družstva MŠK Púchov  p. Róberta Gálika .

 

b) Zástupcu družstva MŠK Púchov  p. Alexandra Brežného.

 

c) Zástupcu MŠK Púchov .

 

d) Za výkon rozhodnutia pod písm. a) a b) zodpovedá MŠK Púchov .

 

 

Zasadnutie  DK SsZĽH sa uskutoční dňa 18.5.2017 v sídle SsZĽH, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, I. poschodie, č. dv.  13  o  13,30 hod. .


Drahomír  Mydlo  , v.r.                                                                 Erik Neuzer, v.r.

sekretár  SsZĽH                                                                         predseda DK SsZĽH