Z á p i s   č.  9 / 16 / 17

zo  zasadnutia  Výkonného výboru SsZĽH  v  Banskej  Bystrici  dňa  27.4 .2017

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

Ing. Ľ. Jakubec  ( člen ),

K. Bielečka ( člen )

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

 

Prizvaný : Mgr. O. Bíreš,

 

Neprítomní : Mgr. N. Javorčík (člen), M. Longauer ( podpredseda SsZĽH ), R. Rehák ( člen ),

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 4 zo 7

 

Program : 1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Vyhodnotenie súťaží SsZĽH 2016/2017

4. Pripravenosť Konferencie SsZĽH 2017

5. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 9/2016/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh zo Zápisu č. 8-16/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 23.03.2017 vykonal predseda SsZĽH  M. Marcinko s  nasledujúcimi závermi :

 

a) splnené úlohy : ( zo zápisu VV SsZĽH č. 8-16/17 ) : všetky uložené úlohy boli splnené

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 9/2016/2

VV SsZĽH schvaľuje Zápis č. 8-16/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 22.03.2017.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 3 - Vyhodnotenie súťaží SsZĽH 2016/2017

 

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o priebehu súťaží I. a II.ligy starších a mladších žiakov k 31. 03. 2017 :

 

  1. a) I. liga starších žiakov :

Súťaž   ukončená, na M – SR  postúpil  MŠK  Púchov, ktorý obsadil 3. miesto.

 

  1. b) II. liga starších žiakov  :

HKM Rimavská Sobota odhlásil družstvo zo súťaže pre havarijný stav zimného štadióna.

Súťaž ukončená.

 

c)   I. mladších žiakov  :

Súťaž ukončená.

 

II. mladších žiakov kôl :

Súťaž ukončená.

 

SDP 4. ročník : Odohraných 87 stretnutí – 16 turnajov

Turnaj nezorganizoval : HKM Rimavská Sobota.

 

Na  OMT 2017  v  Košiciach  obsadil  MsHKM  Žilina 1. miesto, HK Brezno 4. miesto a HT MHK 32 L. Mikuláš 6. miesto.

SDP 3 . ročník : Odohraných 57 stretnutí – 11 turnajov

Turnaje     nezorganizovali  :  MHK   Dubnica   nad   Váhom,  HC  07  Detva  a  HK  95 P. Bystrica

 

a) VV SsZĽH schvaľuje výsledky a konečné tabuľky stretnutí  I. a II. ligy starších a mladších žiakov v súťažnom ročníku 2016/2017.

 

  1. c) schválil    prijaté   závery   a   rozhodnutia   súťažnej  a  disciplinárnej   komisie  SsZĽHv súťažnom ročníku 2016/2017 .

 

Bod 4 - Pripravenosť Konferencie SsZĽH 2017

  1. a) Termín   rokovania  Konferencie  SsZĽH  je  stanovený  na  utorok  27.6.2017  o 14,30 hod.  v  Hotely Dixon, Banská Bystrica.

 

b) Zraz  členov VV SsZĽH  bude o 14,00 hod.

c) VV  SsZĽH  ukladá  sekretárovi  Drahomírovi  Mydlovi  zaslať pozvánky na rokovanie Konferencie SsZĽH hokejovým klubom, členom odborných komisií a zástupcovi SZĽH.

T : 30.5.2016

d) Na rokovanie Konferencie  SsZĽH pripravia a predložia :

 

-          Mgr. M. Marcinko, správu o činnosti SsZĽH od Rady 2016

-          D. Mydlo, vyhodnotenie súťaží riadených SsZĽH v sezóne 2016/2017

-          J. Majling, správu o činnosti KR SsZĽH Banská Bystrica

-          E. Neuzer, správu o činnosti DK SsZĽH

 

e) D. Mydlo pripraví  pre  ocenené družstvá , šp. poháre a medaily.

 

Bod 5 - Rôzne

 

VV SsZĽH schválil :

 

a) Úhradu  cestovného  pre  Mgr. Miroslava  Marcinka  osobným  motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km dňa 02. 4. 2017 zo Zvolena do Martina a späť z dôvodu  odovzdania  športových pohárov a medailí  pre víťaza Ligy kadetov.

 

b) Úhradu cestovného  pre  Drahomíra  Mydla  osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km dňa 29. 4. 2017 z Brezna do Martina a späť z dôvodu odovzdania šp. pohárov a  medailí  pre finalistov EXD, HK Dukla Trenčín a MHC Martin.

 

c) Úhradu  cestovného  pre  Kolomana Bielečku  osobným motorovým vozidlom  za kilometrovné  0,20 € / km  dňa 08.4.2017 z Tepličky nad Váhom do Trnavy a dňa  09.4.2017 z Trnavy  do  Tepličky  nad Váhom  za  účelom  účasti  výberu stredoslovenského regiónu hráčov ročníka 2003 na Holovičovom turnaji  ako člen realizačného tímu.

 

d) Úhradu cestovného pre Drahomíra Mydla osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km dňa 08.4.2017 z Brezna do Trnavy a dňa  09.4.2017 z Trnavy do  Brezna  za účelom účasti výberu stredoslovenského regiónu hráčov ročníka 2003 na Holovičovom turnaji ako člen realizačného tímu.

 

e) Úhradu cestovného pre Mgr. Ondreja Bíreša  osobným motorovým vozidlom  za kilometrovné 0,20 € / km dňa 07.4.2017 z Banskej Bystrice do Trenčína a z  Trenčína  do  Trnavy a dňa 09.4.2017 z  Trnavy do  Banskej  Bystrice za účelom  účasti výberu stredoslovenského regiónu hráčov ročníka 2003 na Holovičovom  turnaji ako  tréner výberu.

 

f) Úhradu  cestovného  pre  Mgr. Miroslava  Marcinka  osobným  motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km dňa 18. 4. 2017 zo Zvolena do Popradu a  späť  z  dôvodu  účasti na MS 18.

 

g) Zrušil  napadnuté  rozhodnutie  Disciplinárnej  komisii  SsZĽH  pod  číslom 22-1/16 - 17 zo dňa 09. 03. 2017 a  vrátil  vec  Disciplinárnej komisii SsZĽH  na nové konanie a rozhodnutie  v zmysle čl. 21.1.4

DP SZĽH.

 

h) Ukladá    DK    SsZĽH      do    10    pracovných    dní    oznámiť     termín   nového disciplinárneho konania  dotknutým  osobám  od  doručenia rozhodnutia  VV SsZĽH

 

ch) Zrušil  napadnuté  rozhodnutie  Súťažnej  komisii  SsZĽH  podľa  zápisnice č. 11 zo dňa  09.  03.  2017   a    vrátil    vec    Súťažnej   komisii  SsZĽH   na   nové  konanie

a  rozhodnutie  po   vykonaní  nového  konania  a  rozhodnutia  DK  SsZĽH  vo  veci.

 

i) Výkonný  výbor  Stredoslovenského  zväzu  ľadového hokeja sa na svojom riadnom  zasadnutí     dňa    27.  04. 2017    oboznámil     odvolaním    Ing.   Lukáša   Ševčíka

doručeného  emailom  dňa 19. 04. 2017 proti  rozhodnutiu   Disciplinárnej    komisii  SsZĽH  zo   dňa  30.  03. 2017   pod    číslom     Rozhodnutia    25 –  4 / 16 – 17   vo

veci   vyrúbania  pokuty   z   dôvodu   umožnenia  štartu    hráča    HP  3     Samuela Hybského    v   majstrovskom     stretnutí   5.   ročníka   č. 5479   MsHKM  Žilina  –

HKM  Zvolen  –  mládež   dňa 21. 02. 2017 a  rozhodol takto :

 

Odvolanie   neprerokoval,   nakoľko   k   odvolaniu   neboli   dodržané   ustanovenia

DP SZĽH :

 

- odvolanie nebolo doložené dokladom o uhradení poplatku za podanie odvolania

- nebola uhradená vyrúbaná pokuta pred podaním odvolania

 

j) Predseda  Mgr. M. Marcinko poďakoval a zagratuloval členom  VV SsZĽH  Mgr. N. Javorčíkovi  a   Ing. Ľ.  Jakubcovi   za  prípravu  a dosiahnuté výsledky reprezentácie  SR 18 na Majstrovstvách sveta, M. Longauerovi k zisku majstrovskému titulu HC ´05 Banská Bystrica  v  kategórii seniorov a Mgr. O. Bírešovi, K. Bilečkovi a D. Mydlovi     za   zabezpečenie   reprezentácie  výberu  hráčov  stredoslovenského regiónu  ročníka 2003  na  Holovičovom  memoriály  v  Trnave.

 

Najbližšie zasadnutie  VV SsZĽH sa uskutoční  v budove SFZ, Partizánska  cesta  93, v  B. Bystrici  dňa  15.6. 2017  o  14.00  hod.

 

 

Zapísal :                                                                        Za správnosť :

 

Drahomír  Mydlo, v.r.                                                Mgr. Miroslav Marcinko, v.r.

sekretár  SsZĽH                                                             predseda  SsZĽH

 

Aktualizované ( Utorok, 09 Máj 2017 12:06)