Z á p i s   č. 26  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

z  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  / DK  SsZĽH / v Banskej Bystrici

dňa  11. 4. 2017

Rozhodnutie : 26 – 1/16-17

a) DK SsZĽH  na  základe  splnenia  podmienok  stanovených podľa čl. 40.7 / 40.7.2  DP SZĽH, vyhovela žiadosti hráča MHK Dubnica nad Váhom Richarda Ďurinu, č. RP 29024 o  zmenu zvyšku nepodmienečného trestu  uloženého DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia : č. 24–1 /16 -  17 zo dňa  19.3.2017 a zmenila ho podľa čl. 29.7 DP SZĽH na podmienečný trest na 2 / dva / majstrovské zápasy na skúšobnú dobu 3 mesiace . Trest sa presúva do súťažného obdobia 2017/2018.

 

b) Ukladá  MHK Dubnica nad Váhom uhradiť na SsZĽH do 25.4.2017 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu zmeny disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa  Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH