Z á p i s   č. 25  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

z  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  / DK  SsZĽH / v Banskej Bystrici

dňa  30. 3. 2017

 

Rozhodnutie : 25 – 1/16-17

 

DK SsZĽH na základe podnetu KR SsZĽH ukladá rozhodcovi  Petrovi Tvrdoňovi uhradiť na SsZĽH do 13.4.2017  pokutu vo  výške  paušálu  t. j. 18,00  € podľa   DP  SZĽH,  Príloha  1 A,  čl.  17,    ods. 17.1 / 17.1.1   z   dôvodu nedostavenie   sa   na   majstrovské  stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8463/7463 dňa  18.3.2017 družstiev MŠK Púchov – HC Lučenec.

Rozhodnutie : 25 – 2/16-17

DK  SsZĽH na základe podnetu KR SsZĽH ukladá  rozhodcovi Lukášovi Hrčkovi  uhradiť  na  SsZĽH  do  13. 4. 2017  pokutu  vo  výške  paušálu  t. j. 18,00  € podľa

DP SZĽH, Príloha 1 A, čl.17, ods.17.1/17.1.1 z dôvodu umožnenia štartu hráča vekovej  kategórie  HP  3. ročník  Samuela Hybského,  narodeného  04.4.2008,  RP 32842 v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov /6+5/ č. 5437 zo dňa 18.02.2017 družstiev HK Zvolen – mládež – HK Brezno - porušenie  ustanovenia  Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 – 2017, strana č. 29 - „V kategóriách predprípravky až po kategóriu   starších žiakov je povolený štart hráča len o 1 ( jeden ) ročník vyššie ( nie o jednu kategóriu ), žiak 2. triedy do 3. triedy, 3.- 4., 4.- 5., .....“.

Rozhodnutie : 25 – 3/16-17

DK  SsZĽH na základe podnetu KR SsZĽH ukladá  rozhodcovi Erikovi Šebeňovi uhradiť  na  SsZĽH  do  13. 4. 2017  pokutu  vo  výške  paušálu  t. j. 18,00  € podľa

DP SZĽH, Príloha 1 A, čl.17, ods.17.1/17.1.1 z dôvodu umožnenia štartu hráča vekovej  kategórie  HP  3. ročník  Samuela Hybského,  narodeného  04.4.2008,  RP 32842 v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov /6+5/ č. 5437 zo dňa 18.02.2017 družstiev HK Zvolen – mládež – HK Brezno - porušenie  ustanovenia  Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 – 2017, strana č. 29 - „V kategóriách predprípravky až po kategóriu   starších žiakov je povolený štart hráča len o 1 ( jeden ) ročník vyššie ( nie o jednu kategóriu ), žiak 2. triedy do 3. triedy, 3.- 4., 4.- 5., .....“.

Rozhodnutie : 25 – 4/16-17

DK  SsZĽH na základe podnetu KR SsZĽH ukladá  rozhodcovi Ing. Lukášovi   Ševčíkovi uhradiť  na  SsZĽH  do  13. 4. 2017  pokutu  vo  výške  paušálu  t. j. 18,00  € podľa DP SZĽH, Príloha 1 A, čl.17, ods.17.1/17.1.1 z dôvodu umožnenia     štartu hráča vekovej  kategórie  HP  3. ročník  Samuela Hybského,  narodeného 04.4.2008,  RP 32842 v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov /6+5/ č.    5437    zo dňa            21.02.2017 družstiev MsHKM Žilina - HKM Zvolen – mládež - porušenie ustanovenia Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 – 2017, strana č. 29 - „V kategóriách predprípravky  až po kategóriu starších žiakov je povolený štart hráča len o 1 ( jeden ) ročník vyššie (nie o jednu kategóriu), žiak 2. triedy do 3. triedy, 3.- 4.,4.-             5., .....“.

Rozhodnutie : 25 – 5/16-17

DK SsZĽH na základe podnetu KR SsZĽH ukladá  rozhodcovi Martinovi Hájnikovi uhradiť  na  SsZĽH  do  13. 4. 2017  pokutu  vo  výške  paušálu  t. j. 18,00  € podľa DP SZĽH, Príloha 1 A, čl.17, ods.17.1/17.1.1 z dôvodu umožnenia     štartu hráča vekovej  kategórie  HP  3. ročník  Samuela Hybského,  narodeného 04.4.2008,  RP 32842 v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov /6+5/ č.    5437    zo dňa  21.02.2017 družstiev MsHKM Žilina - HKM Zvolen – mládež - porušenie ustanovenia Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 – 2017, strana č. 29 - „V kategóriách predprípravky  až po kategóriu starších žiakov je povolený štart hráča len o 1 ( jeden ) ročník vyššie (nie o jednu kategóriu), žiak 2. triedy do 3. triedy, 3.- 4.,4.-  5., .....“.

Rozhodnutie : 25 – 6/16-17

a) DK SsZĽH trestá asistenta trénera družstva MsHKM   Žilina  Petra Kaššu za kritizovanie / OK / rozhodcu – druhý priestupok v sezóne 2016-2017, v  priebehu majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8470 družstiev HK Brezno - MsHKM  Žilina finančnou pokutou 33 € podľa čl. 39.1.2.2 DP SZĽH s odvolaním  sa na čl. 27.1.2 DP SZĽH.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MsHKM Žilina.

c) DK  SsZĽH  ukladá  MsHKM Žilina   uhradiť  na  SsZĽH  do  13.4.2017  poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému asistentovi trénera družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

Rozhodnutie : 25 – 7/16-17

a) DK SsZĽH trestá trénera družstva MsHKM Žilina  Mariána Meluša za hrubé,  vulgárne urážky  / TH /  na  adresu  rozhodcu   v   priebehu majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7470 družstiev HK Brezno-MsHKM  Žilina podmienečným  zastavením činnosti na 6 / šesť / majstrovských stretnutím výkonom trénera družstva v súťažiach riadených SsZĽH od 24.3.2017 na skúšobnú dobu 3 mesiace s prerušením    do  sezóny 2017/2018, čl. 44 DP  SZĽH, od  01.9.2017 do 30.11.2017 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, bod 7.2/7.2.1.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MsHKM Žilina.

 

c) DK SsZĽH  ukladá  MsHKM Žilina   uhradiť  na  SsZĽH  do  13.4.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu  menovanému trénerovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II.   Ustanovenie, bod 3.

 


Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Štvrtok, 06 Apríl 2017 07:38)