Z á p i s  č.  8 - 16 / 17

zo zasadnutia  Výkonného  výboru   SsZĽH  v  Banskej Bystrici  dňa  23. 3. 2017.

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

M. Longauer ( podpredseda SsZĽH )

K. Bielečka ( člen )

R. Rehák ( člen ),

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

 

Prizvaní : Mgr. O. Bíreš, J. Majling

 

Neprítomní : Mgr. N. Javorčík (člen), Ing. Ľ. Jakubec  ( člen ),

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 5 zo 7

 

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2016/2017

4. Informácia o činnosti ÚTM v pôsobnosti SZĽH

5. Informácia o o stave organ. zabezpečenia školenia

trénerov licencie „D“

6. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 8/2016/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh zo Zápisu č. 8-2016/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 22.02.2017 vykonal sekretár SsZĽH  D. Mydlo s nasledujúcimi závermi :

a) splnené úlohy : ( zo zápisu VV SsZĽH č. 8-16/17 ) : všetky uložené úlohy boli splnené

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 8/2016/2

VV SsZĽH schvaľuje Zápis č. 8-16/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 22.02.2017.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 3 – Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2016/2017

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o priebehu súťaží SsZĽH    2016 /2017 k 20.02.2017 :

 

  1. a) I. liga starších a mladších žiakov :

 

- starší žiaci : odohraných  34. kôl :

8463  PU – LC, družstvo  HC  Lučenec  nenastúpilo  na  stretnutie, kontumácia v prospech Púchova

 

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

- mladší žiaci : odohrané 34. kôl :

6463  LC – PU, družstvo  HC  Lučenec  nenastúpilo  na  stretnutie, kontumácia  v prospech Púchova

5437  ZV – BR, za Zvolen nastúpil hráč vek. HP 3, kontumácia v prospech Brezna

5479  ZA – ZV, za Zvolen nastúpil hráč vek. HP 3, kontumácia v prospech Žiliny

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

  1. b) II. liga starších a mladších  žiakov  - odohrané 27. kôl

11093/12093 Námestovo  – HC 07 Detva, družstvá HC 07 Detva nenastúpili na stretnutia, kontumácia v prospech HK ALTIS Námestovo

 

12101 Námestovo – Dolný Kubín, nespôsobilá ľadová plocha, - pokazená rolba, kontumácia v prospech D. Kubí

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 8/2016/3

VV SsZĽH schvaľuje tabuľky I. a II. ligy  starších a mladších žiakov k 20.3.2017 .

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,  Zdržali sa : 0,

 

Bod 4 Informácia o činnosti ÚTM v pôsobnosti SZĽH

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu Mgr. O. Bíreša o činnosti ÚTM v pôsobnosti SZĽH, pozitívne zhodnotil prácu trénerov žiackych družstiev ako aj samotné  súťaže  v  pôsobnosti  SsZĽH.  Ďalej  informoval  o  výbere  hráčov regiónu ročníka 2003 na Holovičov memoriál v Trnave, avšak organizátor tento zrušil.

 

Bod 5 – Informácia o o stave organ. zabezpečenia školenia trénerov licencie „D“.

 

K dnešnému dňu obdržal SsZĽH od MO SZĽH 5 prihlášok. Vzhľadom na malý počet záujemcov o  licenciu „D“ trénera ľadového hokeja, školenie  sa  neuskutoční.

 

Bod 6 -  Rôzne

VV  SsZĽH  schválil :

a) Úhradu cestovného pre Drahomíra Mydla osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km  dňa 01.4.2017 z Brezna do  Košíc a dňa 02.4.2017 z Košíc    do Brezna  ako zástupca SsZĽH na finálovom  turnaji  OMT 2017.

b) Úhradu cestovného pre Drahomíra Mydla osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km  dňa 06.4.2017 z Brezna do  Trenčína a dňa 07.4.2017 z Trenčína  do Brezna  ako zástupca SsZĽH na  M – SR  starších žiakov 2017.

c) Úhradu cestovného pre Mgr. Miroslava Marcinka  osobným motorovým vozidlom za kilometrovné  0,20  € / km  dňa 07. 4. 2017 zo Zvolena do  Trenčína a späť  ako  zástupcu SsZĽH na  M – SR  starších žiakov 2017.

d) Ing. Martina Číža do konania Konferencie SsZĽH 2017 za člena revíznej komisie ako náhradníka za zomrelého člena Jána Ďuranu.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,              1 / jeden nehlasoval /

e) VV SsZĽH sa oboznámil s odvolaním MHK Ružomberok voči rozhodnutiu DK SsZĽH č. 18-1/16-17zo dňa 16.02.2017, t.j. udelenie podmienečného trestu pre trénera  Jozefa  Ľudmu  za kritizovanie rozhodcov v priebehu stretnutia II. ligy starších   žiakov   č.  11083  družstiev  HC  07 Detva – MHK Ružomberok  dňa 05.02.2017.

VV   SsZĽH  po   preskúmaní  ďalších   dokumentov  –  Zápisu  zo  stretnutia, rozhodnutia DK SsZĽH č. č. 18-1/16-17,  vyjadrenia komisie rozhodcov SsZĽH a stanoviska MHK  Ružomberok rozhodol takto :

 

1. VV SsZĽH zamietol odvolanie MHK Ružomberok, čl. 21.1.2  DP SZĽH.

 

2. VV SsZĽH schválil  rozhodnutie DK SsZĽH č. č. 18-1/16-17 zo dňa16.02.2017 v  predmetnej veci v celom znení.

 

3. VV SsZĽH ukladá sekretárovi SsZĽH  D. Mydlovi vyrozumieť MHK Ružomberok ohľadom rozhodnutia VV SsZĽH k podanému odvolaniu.                                                                                                                                                          T : 28.3.2017

4. Sankčná garancia sa nevracia.

Hlasovanie : Za – 4,     Proti : 0,    Zdržali sa : 0,              1 / jeden nehlasoval /

Odôvodnenie :

 

VV SsZĽH rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti z uvedených dostupných dokumentov.

f) VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie správu prednesenú predsedom KR SsZĽH  Jánom Majlingom o pôsobení rozhodcov v súťažiach riadených SsZĽH od 15.12.2016 do 20.3.2017, ktorá pozostávala z piatich bodov : ospravedlnenia sa  rozhodcov zo stretnutí, vedenie stretnutí rozhodcami , rozhodnutia KR SsZĽH voči rozhodcom, ktorí porušili Smernice a  poriadky SZĽH a nábor rozhodcov pre sezónu 2017/2018.

 

Najbližšie zasadnutie  VV SsZĽH uskutoční v budove  SsFZ, Partizánska cesta 93, v  Banskej Bystrici dňa  27. apríla 2017 o 14.00 hod.

 

 

Zapísal :                                                                      Za správnosť :

Drahomír Mydlo,  v. r.                                              Mgr. Miroslav Marcinko, v. r.

sekretár SsZĽH                                                               predseda SsZĽH