Z á p i s   č. 24  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7 -  per - rollam

z  Disciplinárnej komisie SsZĽH  / DK SsZĽH /v Banskej Bystrici

dňa  24. 3. 2017

Rozhodnutie : 24 – 1/16-17

 

a) DK SsZĽH trestá hráča MHK Dubnica nad Váhom Richarda Ďurinu č. RP 29024 zastavením činnosti nepodmienečne na 4  / štyri / majstrovské stretnutia od 23.3.2017 za   hodenie puku po rozhodcovi po uznaní gólu / udelený „TH“ / v    majstrovskom stretnutí II. ligy mladších žiakov č. 12105 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK ALTIS Námestovo dňa 19. 3. 2017  podľa DP  SZĽH, Príloha  1A,   čl. 8.4 / 8.4.1       s prerušením do sezóny 2017/2018, čl. 44  DP SZĽH.

 

b) DK SsZĽH ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť na SsZĽH do 12.4.2017 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Dubnica nad Váhom.

 

Rozhodnutie : 24 – 2/16-17

 

a) DK SsZĽH trestá hráča HC ´05 Banská Bystrica č. RP 31687 zastavením činnosti nepodmienečne na 1  / jedno / majstrovské stretnutie od 23.3.2017 za udretie protihráča bez   zranenia   / udelený „TH“ /   po  ukončení  majstrovského  stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7462 družstiev HC ´05 Banská Bystrica – HK Brezno dňa 18. 3. 2017  podľa DP  SZĽH, Príloha  1A, čl. 8.1 / 8.1.1.

 

b) DK SsZĽH ukladá HC ´05 Banská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 12.4.2017 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC ´05 Banská Bystrica.

 

Rozhodnutie : 24 – 3/16-17

 

a) DK SsZĽH trestá zástupcu  družstva    HKM  Zvolen  –   mládež  Juraja  Loya podľa  DP SZĽH, bod 27.1.2  pokutou 33 € podľa čl. 39.1.2/39.1.2.2  z  dôvodu  umožnenia

štartu   hráča   vekovej  kategórie   HP  3.   ročník   Samuela  Hybského,  narodeného 04. 4. 2008, RP  32842  v  majstrovskom  stretnutí  I.  ligy  mladších  žiakov  5.  ŠHT

č. 5437 dňa 18.02.2017 družstiev  HKM Zvolen - mládež – HK Brezno.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKM Zvolen – mládež.

 

c) DK  SsZĽH  ukladá  HKM Zvolen –  mládež uhradiť  na  SsZĽH  do 12.4.2017   poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II.   Ustanovenie, bod 3.

Rozhodnutie : 24 – 4/16-17

 

a) DK  SsZĽH trénera družstva 5. ŠHT   HKM  Zvolen  –   mládež  Viktora Kubenka podľa DP SZĽH, bod 27.1.2 pokutou podľa 33 € čl. 39.1.2/39.1.2.2 z dôvodu umožnenia štartu hráča   vekovej  kategórie  HP  3. ročník Samuela Hybského, narodeného  04.4.2008, RP  32842  v  majstrovskom  stretnutí  I.  ligy  mladších  žiakov  5. ŠHT  č. 5437 dňa 18.02.2017 družstiev  HKM Zvolen - mládež – HK Brezno.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá  HKM Zvolen – mládež.

 

c) DK  SsZĽH  ukladá  HKM Zvolen –  mládež uhradiť  na  SsZĽH  do 12.4.2017   poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II.   Ustanovenie, bod 3.

Rozhodnutie : 24 – 5/16-17

 

a) DK  SsZĽH  trestá  zástupcu   družstva    HKM   Zvolen  –   mládež  Romana Žilinčíka  podľa DP SZĽH, bod 27.1.2  pokutou 33 € podľa čl. 39.1.2/39.1.2.2  z dôvodu  umožnenia štartu  hráča   vekovej   kategórie   HP  3.   ročník   Samuela Hybského, narodeného 04. 4. 2008, RP  32842   v  majstrovskom  stretnutí  I.  ligy mladších  žiakov  5. ŠHT č. 5479 dňa 21.02.2017 družstiev  MsHKM Žilina - HKM Zvolen - mládež.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKM Zvolen – mládež.

 

c) DK  SsZĽH  ukladá  HKM Zvolen –  mládež uhradiť  na  SsZĽH  do 12.4.2017   poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II.   Ustanovenie, bod 3.

 

Rozhodnutie : 24 – 6/16-17

 

a) DK  SsZĽH trénera družstva 5. ŠHT   HKM  Zvolen  –   mládež  Viktora Kubenka podľa DP SZĽH, bod 27.1.2 pokutou 33 € podľa čl. 39.1.2/39.1.2.2 z dôvodu umožnenia štartu hráča   vekovej  kategórie  HP  3. ročník Samuela Hybského, narodeného  04.4.2008, RP  32842  v  majstrovskom  stretnutí  I.  ligy  mladších žiakov  5. ŠHT  č. 5479  dňa 21.02.2017  družstiev  MsHKM Žilina - HKM  Zvolen.

b) DK  SsZĽH  ukladá  HKM Zvolen –  mládež uhradiť  na  SsZĽH  do 12.4.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II.    Ustanovenie, bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKM Zvolen – mládež.

Rozhodnutie : 24 – 7/16-17

 

a) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť do 12.4.2017 na SsZĽH pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2016 – 2017,  II.  Ustanovenia, bod č. 4 z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenie družstva I. ligy starších žiakov na stretnutie č. 8463  MŠK  Púchov – HC Lučenec  dňa 05.3.2017.

 

b) DK SsZĽH ukladá HC 07 Detva  uhradiť do 12.4.2017 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2016 – 2017, II. Ustanovenia, bod č. 2. z   dôvodu prerokovania disciplinárneho priestupku zavineného nedostavenie sa   a nenastúpenia  družstva  I.  ligy  starších  žiakov HC Lučenec na  stretnutie č. 8463.

 

Rozhodnutie : 24 – 8/16-17

 

a) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť do 12.4.2017 na SsZĽH pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží   SsZĽH   2016  – 2017,   II.  Ustanovenia, bod  č. 4   z  dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenie družstva I. ligy mladších žiakov  na  stretnutie  č.  6463  HC  Lučenec  –  MŠK  Púchov  dňa  19. 3. 2017.

 

b) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec  uhradiť do 12.4.2017 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2016 – 2017, II. Ustanovenia, bod č. 2. z   dôvodu prerokovania disciplinárneho priestupku zavineného nedostavenie sa   a nenastúpenia  družstva  I. ligy mladších žiakov HC Lučenec na  stretnutie č. 6463.

 

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Štvrtok, 06 Apríl 2017 07:13)