Zápisnica  č. 13  - per - rollam

súťažnej komisie  SsZĽH / SK SsĽH / v Banskej  Bystrici dňa 24.3.2017.

1.a) SK SsZĽH za porušenie  ustanovenia  Rozpisu  súťaží  SsZĽH 2016 – 2017, strana č. 29 - „V kategóriách predprípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart hráča len o 1 ( jeden ) ročník vyššie ( nie o jednu kategóriu ), žiak 2. triedy do 3. triedy, 3.- 4., 4.- 5., .....“ trestá družstvo mladších žiakov 5. ŠHT  HKM  Zvolen  –  mládež  hracími  dôsledkami  v zmysle  čl.  6. 13 .1

SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 5437 zo dňa 18.02.2011 družstiev  HKM Zvolen – mládež  – HK Brezno výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu umožnenia štartu hráča vekovej kategórie HP 3. ročník Samuela Hybského, narodeného 04.4.2008,  RP 32842 v  uvedenom stretnutí.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH a KR SsZĽH.

2. SK SsZĽH  ukladá  HKM Zvolen – mládež uhradiť do 12.4.2017 na SsZĽH poplatok  6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016– 017, II. Ustanovenia, bod č.  2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia č. 5437.

3.a) SK SsZĽH za porušenie  ustanovenia  Rozpisu  súťaží  SsZĽH 2016 – 2017, strana č. 29 -„V kategóriách predprípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart hráča len o 1 ( jeden ) ročník vyššie ( nie o jednu kategóriu ), žiak 2. triedy do 3. triedy, 3.- 4., 4.- 5., .....“ trestá družstvo mladších žiakov 5. ŠHT  HKM  Zvolen  –  mládež  hracími  dôsledkami  v  zmysle  čl. 6. 13. 1

SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 5479 zo dňa 21.02.2011 družstiev MsHKM Žilina - HKM Zvolen – mládež  výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MsHKM Žilina z dôvodu umožnenia štartu hráča vekovej kategórie HP 3. ročník Samuela Hybského, narodeného 04.4.2008,  RP 32842 v  uvedenom stretnutí.

b) SK SsZĽH zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH a KR SsZĽH.

4. SK SsZĽH ukladá HKM Zvolen – mládež  uhradiť do 12.4.2017 na SsZĽH poplatok  6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016– 017, II. Ustanovenia,bod  č.  2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie  majstrovského stretnutia č. 5479.

5.a) Súťažná  komisia  SsZĽH na  základe oznámenia HC Lučenec / telefonicky / o nenastúpení na majstrovské stretnutia I.  ligy starších žiakov  č. 8463  dňa 18. 3. 2017, zaslaním   formulára „ Zmena  termínu ...“ a  obdržaného   Zápisu o  stretnutí  I.  ligy  starších  žiakov  č. 8463 družstiev MŠK Púchov – HC Lučenec zo  dňa 18. 3. 2017  trestá  družstvo  starších  žiakov  HC  Lučenec za  porušenie  ustanovenia  čl. 7.6.1.2  SP  SZĽH   hracími   dôsledkami   v   zmysle čl. 6.13.1 SP  SZĽH  vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č.  8463  zo  dňa  18.3.2017  družstiev MŠK Púchov – HC Lučenec   výsledkom  5 : 0  a  priznaním  2  bodov  v   prospech družstva  MŠK  Púchov z  dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva HC Lučenec na stretnutie.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Ukladá HC Lučenec uhradiť  do 12. 4. 2017 na  SsZĽH  poplatok    6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 – 2017, II. Ustanovenia, bod č. 2. z  dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva  na majstrovské stretnutie č. 8463 dňa 18.3.2017.

6.a) Súťažná  komisia  SsZĽH na  základe oznámenia HC Lučenec / telefonicky / o nenastúpení  na majstrovské  stretnutia  I. ligy  mladších   žiakov  č. 6463  dňa 18. 3. 2017, zaslaním   formulára „ Zmena  termínu ...“ a  obdržaného   Zápisu o  stretnutí  I. ligy mladších  žiakov  č. 6463 družstiev MŠK Púchov – HC Lučenec zo dňa 18. 3. 2017 trestá  družstvo mladších  žiakov  HC  Lučenec za  porušenie ustanovenia  čl. 7.6.1.2  SP  SZĽH   hracími   dôsledkami   v   zmysle čl. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č.  6463  zo  dňa  18.3.2017  družstiev  HC Lučenec - MŠK  Púchov  výsledkom 0 : 5  a  priznaním  2  bodov  v prospech družstva  MŠK  Púchov   z   dôvodu zavineného nedostavenie  sa a nenastúpenia družstva HC  Lučenec na stretnutie.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Ukladá HC Lučenec uhradiť  do 12. 4. 2017 na  SsZĽH  poplatok    6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 – 2017, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia   družstva  na    majstrovské stretnutie č. 6463 dňa 18.3.2017.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od     doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo   dňa   doručenia   rozhodnutia   na   Výkonný   výbor  SsZĽH,  v  zmysle SP  SZĽH.

 

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                      sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Pondelok, 27 Marec 2017 09:08)