Z á p i s   č. 23  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH  / DK SsZĽH /v Banskej Bystrici

dňa  17. 3. 2017

 

 

Rozhodnutie : 23 – 1/16-17

 

a) DK SsZĽH ukladá HC 07 Detva uhradiť do 06.4.2017 na SsZĽH pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2016 – 2017,  II.  Ustanovenia, bod č. 4 z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenie družstva II. ligy starších žiakov na stretnutie č. 11093  HK ALTIS Námestovo – HC 07 Detva dňa 05.3.2017.

 

b) DK SsZĽH ukladá HC 07 Detva  uhradiť do 06.4.2017 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2016 – 2017, II. Ustanovenia, bod č. 2. z   dôvodu prerokovania disciplinárneho priestupku zavineného nedostavenie sa   a nenastúpenia družstva II. ligy starších žiakov HC 07 Detva stretnutie č. 11093.

 

Rozhodnutie : 23 – 2/16-17

 

a) DK SsZĽH ukladá HC 07 Detva uhradiť do 06.4.2017 na SsZĽH pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží   SsZĽH   2016  – 2017,   II.  Ustanovenia, bod  č. 4   z   dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenie družstva II. ligy mladších  žiakov na stretnutie č. 12093  HK ALTIS Námestovo – HC 07 Detva dňa 05.3.2017.

 

b) DK SsZĽH ukladá HC 07 Detva  uhradiť do 06.4.2017 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2016 – 2017, II. Ustanovenia, bod č. 2. z   dôvodu prerokovania disciplinárneho priestupku zavineného nedostavenie sa   a nenastúpenia družstva II. ligy mladších žiakov HC 07 Detva stretnutie č. 12093.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH             v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH