Zápisnica  č. 12

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH / SK SsĽH / v Banskej  Bystrici

dňa  17.3.2017.

 

1.a) SK  SsZĽH  na  základe  obdržaného   zápisu   o  stretnutí  a  vyjadrenia  HK  ALTIS Námestovo,  za  porušenie  ustanovenia  čl. 3.12.3.8 SP  SZĽH z dôvodu nespôsobilej

ľadovej plochy- porucha mechanického prostriedku na úpravu ľadovej plochy /rolby / pred  majstrovským  stretnutím   II.  ligy   mladších  žiakov,  trestá  družstvo mladších

žiakov  HK  ALTIS   Námestovo  hracími  dôsledkami v zmysle čl. 6.13.1 a čl. 6.13.2 SP   SZĽH    vyhlásením    kontumačného   výsledku   stretnutia    II.   ligy   mladších

žiakov  č.  12101   zo   dňa  11. 3. 2017  družstiev   HK   ALTIS   Námestovo – MHK Dolný   Kubín    výsledkom   0  :  5    a    priznaním   2   bodov  v  prospech   družstva

MHK Dolný  Kubín.

b) SK   SsZĽH  ukladá  HK  ALTIS  Námestovo  uhradiť do 06 . 4. 2017 na   SsZĽH  poplatok  6,70 € podľa Rozpisu   súťaží   SsZĽH   2016  –  2017,  II.  Ustanovenia,  bod   č.  2   z   dôvodu  prerokovania  prípadu kontumácie stretnutia č. 12101.

 

2.a) SK  SsZĽH na   základe  oznámenia  HC  07  Detva  / telefonicky / o nenastúpení na    dohrávku majstrovského stretnutia  II. ligy starších žiakov  č. 11093 dňa 05. 3. 2017, písomného vyjadrenia HC 07 Detva a obdržaného zápisu o stretnutí, trestá družstvo          starších     žiakov   HC   07   Detva    za    porušenie    ustanovenia čl. 7.6 /  7.6.2       SP  SZĽH   hracími   dôsledkami   v   zmysle  čl.  6. 13 / 6. 13. 1  SP  SZĽH  vyhlásením  kontumačného  výsledku  stretnutia  II.  ligy mladších žiakov č.  11093  zo dňa  05.3.2017  družstiev  HK  ALTIS  Námestovo  –  HC  07  Detva  výsledkom

5:0 a priznaním 2 bodov v  prospech družstva HK ALTIS Námestovo z  dôvodu zavineného  nedostavenia  sa  a  nastúpenia družstva HC 07 Detva na stretnutie

 

b) SK SsZĽH zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

3. SK SsZĽH ukladá HC 07 Detva  uhradiť do 06. 4.  2017 na SsZĽH  poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 – 2017, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania  prípadu  kontumácie  majstrovského  stretnutia  č.  11093  zo  dňa              05.3.2017.

 

4. a) SK  SsZĽH na  základe  oznámenia  HC  07  Detva  / telefonicky / o nenastúpení na    dohrávku majstrovského stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12093 dňa 05. 3. 2017, písomného vyjadrenia HC 07 Detva a obdržaného zápisu o stretnutí, trestá družstvo mladších     žiakov   HC   07   Detva    za    porušenie    ustanovenia čl. 7.6 /  7.6.2       SP  SZĽH   hracími   dôsledkami   v   zmysle  čl.  6. 13 / 6. 13. 1  SP  SZĽH   vyhlásením  kontumačného  výsledku  stretnutia  II.  ligy mladších žiakov č.  12093 zo dňa  05.3.2017  družstiev  HK  ALTIS  Námestovo  –  HC  07  Detva  výsledkom

5:0 a priznaním 2 bodov v  prospech družstva HK ALTIS Námestovo z  dôvodu zavineného  nedostavenia  sa  a  nastúpenia družstva HC 07 Detva na stretnutie

 

b) SK SZĽH zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

5. SK SsZĽH ukladá HC 07 Detva uhradiť do 06. 4.  2017 na SsZĽH   poplatok 6,70 € podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 – 2017, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu  prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia č. 12093 zo dňa 05.3.2017.

 

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od     doručenia rozhodnutia.

Proti  rozhodnutiu  Súťažnej  komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH.

 

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                                 Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                     sekretár SsZĽH