Z á p i s   č. 22  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  09. 3. 2017

 

 

Rozhodnutie : 22 – 1/16-17

DK  SsZĽH  na  základe  obdržaného  podnetu od rodičov hráča Tomáša Žondora č. RP 25545, komisie mládeže  SZĽH, zápisu o stretnutí  z  majstrovského stretnutia I. ligy  mladších  žiakov  č. 5477 družstiev  MŠK Púchov – HK 95     Považská Bystrica zo dňa 16. 02. 2017 a vyjadrenia trénera  MŠK Púchov Róberta Gálika rozhodla takto :

 

a) DK SsZĽH   trestá  zástupcu  družstva mladších žiakov / 5. ŠHT / MŠK  Púchov Alexandra Brežnýho  zastavením  činnosti  výkonom  zástupcu družstva  na 2 /dva / mesiace podmienečne od 09.3.2017  na  skúšobnú  dobu  3 / tri / mesiace od 09.3.2017 do  01.4.2017 s prerušením do sezóny 2017/2018, čl. 44 DP SZĽH a DP SZĽH, Príloha 1A, časť II., čl. 1.2/1.2.2/1.2.2.1 z dôvodu umožnenia štartu hráča v  stretnutí   na   cudzí   registračný   preukaz, nedodržanie  a  porušenia   ustanovenia čl. 5.5.2/5.5.2.1,  5.5.2.2,   5.5.2.3,   5.5.2.7   SP   SZĽH   v   majstrovskom stretnutí  I. ligy  mladších žiakov č. 5477 MŠK Púchov  – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 16.02.2017.

 

b) DK SsZĽH ukladá MŠK  Púchov uhradiť na SsZĽH do 23.3.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

c) DK  SsZĽH    trestá   trénera   družstva  mladších  žiakov  / 5.  ŠHT  /  MŠK Púchov Róberta Gálika zastavením  činnosti  výkonom  trénera družstva  na  2 /dva / mesiace   podmienečne   od   09. 3. 2017  na  skúšobnú   dobu   3 / tri /  mesiace  od  09. 3. 2017 do 01.4.2017 s prerušením do sezóny 2017/2018, čl. 44 DP SZĽH  a pokutou 30 € podľa  DP SZĽH, Príloha1A, čl.11 / 11.1.2 / 11.1.2.1  z  dôvodu     nesprávne  uvedeného údaju  v  zápisu o stretnutí - štart hráča na cudzí registračný preukaz    v  stretnutí   I.  ligy  mladších žiakov  č. 5477  MŠK Púchov –   HK 95 Považská Bystrica zo dňa 16.02.2017.

Splatnosť pokuty je do 23.3.2017.

 

d) Za výkon Rozhodnutia:  22 – 1/16-17, pod písm. a) a c), zodpovedá MŠK Púchov.

 

e) DK SsZĽH ukladá MŠK Púchov uhradiť na SsZĽH do 23.3.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenia, bod č. 3.

f) DK SZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie SK SsZĽH.

Odôvodnenie :

V zápise o stretnutí z majstrovského stretnutia I. ligy  mladších žiakov č. 5477 MŠK Púchov – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 16.02.2017, ktorý obdržal Stredoslovenský zväz ľadového hokeja /SsZĽH/ je na predzápasovom a  pozápasovom zozname družstva MŠK Púchov , ktoré sú podpísané zástupcom družstva Alexandrom Brežným  a  trénerom družstva Róberta Gálika , uvedený hráč Tomáš Žondor č. reg. preukazu 25545, ktorý nebol fyzicky prítomný na  stretnutí  pre nemoc -  bol s otcom doma.

Na základe uvedenej skutočnosti rodičia hráča Tomáša Žondora podali podnet na prešetrenie z podozrenia štartu hráča MŠK Púchov na cudzí reg. preukaz na KM SZĽH , ktorá uvedenú žiadosť zaslala na prešetrenie riadiacemu orgánu súťaže - SsZĽH.

Vo vyjadrení trénera Róberta Gálika sa uvádza, že o neprítomnosti hráča Tomáša Žondora sa dozvedel od asistenta až / už / počas priebehu stretnutia 6. ŠHT. Ďalej uvádza, že hráč č. 15 Boris Novotníček č. reg. preukazu 31365 mu oznámil, že nemôže nájsť svoj dres s číslom 15, tak mu povedal,  nech si zoberie dres hráča   Tomáša Žondora č. 13, ktorý nie je prítomný .

V štatistike zápisu o stretnutí  hráčov MŠK Púchov sú uvedení hráči s číslom 13 Tomáš Žondor / účasť pri góloch č. 3, 9, 10 / a  hráč  s číslom 15  Boris  Novotníček / účasť pri góle č. 8 / .

Na napriek vyššie uvedeným skutočnostiam zástupca družstva a tréner družstva MŠK Púchov podpísali predzápasový  a  pozápasový zápis o stretnutí, kde bol uvedený hráč Tomáš Žondor.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

 

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH