Zápisnica  č. 11

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  09.3.2017.

1. Súťažná  komisia  SsZĽH  na   základe   obdržaného  Rozhodnutia  č. 22 – 1 /16-17 DK  SsZĽH  zo  dňa  09 . 3. 2017  trestá  družstvo  mladších  žiakov  MŠK Púchov za  porušenie ustanovenia  čl.  7.6.1.8   SP  SZĽH - štart  hráča na cudzí registračný preukaz    hracími   dôsledkami   v   zmysle   čl.   6.  13.  1   SP  SZĽH  vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia  I.  ligy mladších žiakov 5477 zo dňa 16.02.2017    družstiev  MŠK Púchov  –  HK  95 Považská Bystrica výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov  v  prospech  družstva  HK 95 Považská Bystrica .

 

 

a) Ukladá  MŠK  Púchov    uhradiť   do  23.  3.  2017 na   SsZĽH   poplatok  6,70 € podľa   Rozpisu   súťaží   SsZĽH   2016  –  2017,   II.   Ustanovenia,  bod   č.  2  z dôvodu  prerokovania  prípadu kontumácie stretnutia č. 5477.

 

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti  rozhodnutiu  Súťažnej  komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH.

 

 

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                                 Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                       sekretár SsZĽH