Z á p i s   č. 21  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  02. 3. 2017

 

 

Rozhodnutie : 21 – 1/16-17

DK  SsZĽH   odstúpila  odvolanie  MHK  Ružomberok  voči  rozhodnutiu   DK SsZĽH č. 18/2016-2017 zo  dňa 16.02.2017 na doriešenie Výkonnému výboru Stredoslovenskému zväzu ľadového hokeja.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH