Z á p i s  č.  7 - 16 / 17

zo zasadnutia  Výkonného  výboru   SsZĽH  v  Banskej Bystrici  dňa  22. 02. 2017.

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

M. Longauer ( podpredseda SsZĽH )

K. Bielečka ( člen )

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

 

Prizvaný : Mgr. O. Bíreš

 

Neprítomný : Mgr. N. Javorčík (člen), Ing. Ľ. Jakubec  ( člen ), R. Rehák ( člen ), Mgr. O. Bíreš

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 4 zo 7

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2016/2017

4. Informácia o činnosti ÚTM v pôsobnosti SZĽH

5. Informácia o o stave organ. zabezpečenia školenia

trénerov licencie „D“

6. Informácia o hospodárení SsZĽH v roku 2016

7. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 7/2016/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh zo Zápisu č. 6-2016/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 26.01.2017 vykonal predseda SsZĽH Mgr. M. Marcinko s nasledujúcimi závermi :

a) splnené úlohy : ( zo zápisu VV SsZĽH č. 6-16/17 ) : všetky uložené úlohy boli splnené

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 7/2016/2

VV SsZĽH schvaľuje Zápis č. 6-16/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 26.01.2017.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

 

Bod 3 – Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2016/2017

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o priebehu súťaží SsZĽH    2016 /2017 k 20.02.2017 :

 

  1. a) I. liga starších a mladších žiakov :

 

- starší žiaci : odohraných  28. kôl :

 

Stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

- mladší žiaci : odohrané 28. kôl :

6404 ZIL – MAA, podnet rodiča Pavla Botku, podozrenie na štart hráča Martina na cudzí reg. preukaz, kontumácia v prospech Žiliny

 

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

  1. b) II. liga starších a mladších  žiakov  - odohrané 23. kôl

č.11072 / hrané 15.01.2017/ D. Kubín – HC 07 Detva, predčasne ukončené hl. rozhodcom stretnutia po skončení II. tretiny, fyzické napadnutie hl. rozhodcu divákom, kontumácia v prospech HC 07 Detva

 

HKM Rimavská Sobota odhlásil družstvo starších žiakov zo súťaže II. ligy z dôvodu havarijného stavu zimného štadióna.

 

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 7/2016/3

VV SsZĽH schvaľuje tabuľky I. a II. ligy  starších a mladších žiakov k 20.02.2017 .

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,  Zdržali sa : 0,

 

Bod 4 Informácia o činnosti ÚTM v pôsobnosti SZĽH

Pre neprítomnosť / ospravedlnený / Mgr. O. Bíreša sa bod zaraďuje na marcové rokovanie VV SsZĽH.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 7/2016/4

VV SsZĽH schválil prerokovanie bodu č. 4 na  marcovom zasadnutí  VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,  Zdržali sa : 0,

 

Bod 5 – Informácia o o stave organ. zabezpečenia školenia trénerov licencie „D“.

 

O príprave školenia trénerov licencie „D“ boli informované hokejové  kluby SsZĽH e-mailom sekretárom D. Mydlom a táto informácia bola zverejnená na webe SsZĽH.

K dnešnému dňu MO SZĽH eviduje 5 prihlášok.

 

Bod 6 – Informácia o hospodárení SsZĽH v roku 2016

 

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu D. Mydla o hospodárení SsZĽH v roku 2016  predloženú v písomnej podobe.

Uznesenie VV SsZĽH č. 7/2016/5

VV  SsZĽH  zobral na vedomie informáciu o  hospodárení  SsZĽH  v  roku  2016 .

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

Bod 6 -  Rôzne

 

VV  SsZĽH  schválil :

a) Zadanie  objednávky  pre  Drahomíra  Mydla na  aktualizáciu internetovej stránky SsZĽH na obdobie od  01. 01. 2017  do  27. 12. 2017.  Za  túto činnosť mu bude vyplatená odmena 500 € pred zdanením, s výplatným termínom do 10.7.2017 v sume 250 €  a  do 30.12.2015 v  sume 250 €.

 

b) Uzatvorenie Dohody o vykonaní práce s ekonómkou SsZĽH  Martou Mojžišovou na rok 2017 na spracovanie hospodárenia SsZĽH s odmenou 700 € pred zdanením s  výplatným  termínom do  10. 7.2017 v sume 350 € a do  30.12.2017 v sume 350 €.

c) Úhradu cestovného pre Kolomana Bielečku osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km  dňa 12.02.2017 z  Tepličky nad Váhom do Púchova a späť za účelom účasti na Orange  Minihokej Tour  2017 ako garant SsZĽH.

d) Úhradu cestovného pre Ing. Miroslava Valacha  osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km  dňa 25.02.2017 z Martina do Námestova a späť za účelom dohľadu na stretnutiach  II. ligy družstiev HK ALTIS Námestovo – HC 07 Detva.

e) Úhradu cestovného pre Kolomana Bielečku osobným motorovým vozidlom za kilometrovné 0,20 € / km  dňa 19.3.2017 z  Tepličky nad Váhom do Ružomberku a späť za  účelom  pozorovania  hráčov ročníka 2003 pre stredoslovenský výber v  majstrovskom stretnutí  II. ligy žiakov MHK Ružomberok – MHK Blesky Detva.

 

f) VV  SsZĽH  na základe žiadosti HKM Rimavská Sobota o odpustení vyrúbanej finančnej   pokuty  664  €   –   rozhodnutie    SK   SsZĽH   č.  10,   bod  2 )  zo  dňa 16. 02. 2017  za  odhlásenie družstva starších  žiakov  zo súťaže II. ligy žiakov z dôvodu havarijného stavu zimného štadióna, vyhovel žiadosti HKM Rimavská Sobota  a  odpustil úhradu pokuty v plnej výške.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

g) VV SsZĽH sa oboznámil s e-mailom od Mgr. Mariána Znaka zo dňa 03.02.2017, v  ktorom  žiadal  VV  SsZĽH o prešetrenie rozhodnutia SK SsZĽH v zmysle zápisnice č. 9 z 27.01.2017 vo veci kontumácie stretnutia II. ligy starších žiakov družstiev MHK Dolný Kubín – HC 07 Detva v prospech družstva HC 07 Detva z dôvodu predčasne ukončeného stretnutia hl. rozhodcom pre  fyzické napádanie hlavného rozhodcu / M. Znaka / po ukončení II. tretiny divákom.

VV SsZĽH schválil rozhodnutie SK SsZĽH v zmysle zápisnice  č. 9 z 27.01.2017 vo veci kontumácie stretnutia II. ligy starších žiakov družstiev MHK Dolný Kubín – HC 07 Detva v prospech družstva HC 07 Detva, nakoľko MHK Dolný Kubín nepodal   odvolanie  v  zmysle čl. 8.3 SP SZĽH voči rozhodnutiu SK SsZĽH a uhradil vyrúbané poplatky.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

 

h) VV SsZĽH schválil zakúpenie notebooku pre predsedu KR SsZĽH v sume do 530 € vrátane príslušenstva / brašna, myš, Windovs 10 /.

 

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SsZĽH uskutoční v budove SsFZ, Partizánska cesta 93, v Banskej Bystrici dňa  23. marca 2017 o 14.00 hod.

 

 

Zapísal:                                                                      Za správnosť :

 

Drahomír Mydlo,  v. r.                                              Mgr. Miroslav Marcinko, v. r.

sekretár SsZĽH                                                               predseda SsZĽH

 

 

Aktualizované ( Streda, 28 Jún 2017 16:06)