Z á p i s   č. 20  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7,  per – rollam

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  28. 02. 2017

 

Rozhodnutie : 20 – 1/16-17

a) DK  SsZĽH   na základe podnetu Bc. Jána Žondora a Ing. Miriam Žondorovej, rodičov hráča Tomáša Žondora, č. RP 25545, nar. 14.7.2005 / nemocný v čase konania stretnutia / a  KM SZĽH  začala dňom 28.02.2017 disciplinárne konanie v  zmysle čl. 7 DP SZĽH voči trénerovi družstva 5. ŠHT MŠK Púchov Róbertovi Gálikovi a zástupcovi družstva 5. ŠHT MŠK Púchov Alexandrovi Brežnýmu  z  dôvodu podozrenia neoprávneného štartu hráča na cudzí registračný preukaz v  majstrovskom    stretnutí  I.  ligy   mladších   žiakov   č.   5477 družstiev MŠK Púchov  –  HK 95 Považská Bystrica  dňa 16.02.2017.

b) DK SsZĽH ukladá MŠK Púchov zaslať na SsZĽH do 06.3.2017 vyjadrenie k podozreniu štartu hráča na cudzí registračný preukaz v majstrovskom stretnutí  I. ligy mladších  žiakov  č.  5477  družstiev  MŠK Púchov –  HK 95  Považská Bystrica dňa 16.02.2017.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH