Z á p i s   č. 19  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  23. 02. 2017

 

Rozhodnutie : 19 – 1/16-17

DK  SsZĽH   ukladá   rozhodcovi   Matejovi   Martínekovi   uhradiť   na  SsZĽH  do 13.3.2017 pokutu vo výške  paušálu t.j. 18,00 € a zastavenie činnosti od 23.02.2017

nepodmienečne  na  1 / jeden /  mesiac podľa  Sadzobníka  pokút,  písm.  A, bod 2 ), Rozpisu  súťaží  riadených SsZĽH 2016 – 2017, z  dôvodu   oneskoreného odoslania

zápisov / druhý prípad / zo stretnutí  I. ligy starších   žiakov č. 8429 / 7429  družstiev HT  MHK  32  Liptovský   Mikuláš  –  MŠK   Púchov  zo  dňa  04. 02. 2017, zápisy odoslané  dňa 16.02.2017.

Rozhodnutie : 19 – 2/16-17

DK   SsZĽH    ukladá     rozhodcovi   Erikovi   Pacalajovi   uhradiť   na   SsZĽH   do 13.3.2017 pokutu vo výške  paušálu t.j. 18,00 € podľa  Sadzobníka  pokút,  písm. F,

bod 1),  Rozpisu  súťaží  riadených  SsZĽH  2016  – 2017, z  dôvodu   oneskoreného  príchodu  na   majstrovské  stretnutie   I.  ligy   mladších   žiakov  č. 6440   družstiev

MHA Martin  –  MŠK   Púchov  dňa  18. 02. 2017.

 

Rozhodnutie : 19 – 3/16-17

a) DK  SsZĽH trestá zástupcu  družstva starších žiakov / 7. HT / HC Lučenec Františka Ridzoňa  zastavením  činnosti  výkonom  zástupcu  družstva  na 4 / štyri / týždne  nepodmienečne  od  23.02.2017  do  22.3.2017  podľa  DP SZĽH, Príloha 1A, čl. 16.1 / 16.1.1 z  dôvodu nepovoleného  vstupu na ľadovú plochu v  priebehu  stretnutia  I.  ligy  starších   žiakov  7435  dňa  11. 02. 2017  družstiev  HK  Brezno – HC Lučenec.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC Lučenec.

 

c) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 13.3.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                               sekretár  SsZĽH