Z á p i s   č. 18  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  16. 02. 2017

 

Rozhodnutie : 18 – 1/16-17a) DK  SsZĽH   trestá   trénera   družstva   MHK  Ružomberok  Jozefa  Ľudmu   /  OK  /podľa  DP  SZĽH,  bod   7.1 / 7.1.1  za   kritizovanie rozhodcov   v  priebehu stretnutia

II.  ligy   starších  žiakov  č. 11083  družstiev   HC  07 Detva – MHK Ružomberok dňa 05. 02. 2017   na 3 / tri /  zápasy   podmienečne   na  skúšobnú   dobu  3  / tri /  mesiace

od  06.02.2017  do  26.3.2017, s  prerušením  do  sezóny  2017/2018, čl. 44 DP  SZĽH.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK  Ružomberok.

 

c) DK   SsZĽH   ukladá   MHK  Ružomberok    uhradiť    na     SsZĽH  do   02. 3. 2017 poplatok  8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému

trénerovi  družstva  podľa  Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Odôvodnenie :

Dňa  12. 02. 2017  / nedeľa /  bolo  doručené e-mailom stanovisko MHK Ružomberok k udeleniu  trestu / OK /   trénerovi   Jozefovi  Ľudmovi   za   kritizovanie   rozhodcu v   priebehu   majstrovského   stretnutia    II.  ligy  žiakov  č.  11083  družstiev  HC 07 Detva  -  MHK  Ružomberok   dňa    05. 02. 2017  a  uloženie sankcie voči rozhodcovi Luborovi  Balkovi.

DK  SsZĽH sa oboznámila s uvedeným stanoviskom  MHK Ružomberok a rozhodla tak,  ako je uvedené vo výrokovej časti  rozhodnutia č. 18-1/16-17 :

 

a) Stanovisko   MHK   Ružomberok    bolo   zaslané   na   DK  SsZĽH   e-mailom dňa 12.2.2017, stretnutie  sa   hralo  dňa  05. 02. 2017 –  nedodržanie ustanovenia čl. 12.4 DP SZĽH – povinnosť doručenia do 5 dní  od spáchania previnenia.

 

b) DK   SsZĽH   neuplatnila   sankcie   voči  rozhodcovi  Luborovi  Balkovi  z  dôvodu nedodržania  ustanovení  MHK   Ružomberok   pre „ Smernicu  na  riešenie sťažnosti klubu na výkon rozhodcu počas stretnutia v ľadovom hokeji “– Rozpis súťaží SZĽH 2016/2017, strana 248.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Piatok, 17 Február 2017 10:58)