Zápisnica  č. 10

 

 

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  16.02.2017.

 

1. Súťažná  komisia  SsZĽH  na   základe   obdržaného  Rozhodnutia  č. 17 – 1 /16-17 DK  SsZĽH  zo  dňa  08 .02. 2017  trestá družstvo  mladších  žiakov  MHA  Martin za  porušenie ustanovenia  čl.  7.6.1.8   SP  SZĽH - štart  hráča na cudzí registračný preukaz    hracími   dôsledkami   v   zmysle   čl.   6.  13.  1   SP  SZĽH  vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia  I.  ligy mladších žiakov 6404 zo dňa 05.01.2017 družstiev MsHKM  Žilina  –  MHA Martin výsledkom 5 : 0 a priznaním   2 bodov   v  prospech  družstva  MsHKM Žilina.

 

a) Ukladá   MHA  Martin   uhradiť   do  02.  3.  2017 na   SsZĽH   poplatok  6,70 € podľa   Rozpisu   súťaží   SsZĽH   2016  –  2017,   II.   Ustanovenia,  bod   č.  2  z dôvodu  prerokovania  prípadu kontumácie stretnutia č. 6404.

 

2. a) SK  SsZĽH  na  základe oznámenia HKM  Rimavská Sobota zo dňa 08. 02. 2017 o  odhlásení   družstva  II.  ligy  starších žiakov zo  súťaže   prebiehajúceho ročníka z  dôvodu  havarijného  stavu  zimného  štadióna, ukladá  HKM  Rimavská  Sobota uhradiť do  02. 3.  2017 na  SsZĽH  pokutu  664 € podľa  Rozpisu súťaží  SsZĽH 2016–2017, „Smernica  pre  postih  klubov  pri  odhlásení  družstva pred začiatkom

alebo počas príslušnej súťaže SsZĽH“, čl. III., ods. 2 ).

b). SK  SsZĽH  o  konečnom  umiestnení  družstiev  po odhlásení družstva starších žiakov  HKM Rimavská  Sobota  bude  postupovať  v  zmysle čl. 7.6.6  SP SZĽH.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti  rozhodnutiu  Súťažnej  komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH.

 

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                                 Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                       sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Piatok, 17 Február 2017 10:51)