Z á p i s   č. 17  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  08. 02. 2017

 

Rozhodnutie : 17 – 1/16-17

DK  SsZĽH  na  základe  obdržaného  zápisu o stretnutí  z  majstrovského  stretnutia I.   ligy  mladších  žiakov  č. 6404  družstiev  MsHKM  Žilina – MHA Martin zo dňa 05. 01. 2017,  vyjadrenia   prítomných  zástupcov   na   zasadnutí   DK  SsZĽH   dňa 08.02.2017 v Banskej Bystrici, MHA Martin - Ing. Jany Kardošovej, trénera 6. ŠHT       Viliama Škutu, zástupcu družstva 6. ŠHT  Petra Pažického,  rozhodcov stretnutia  Ota Durmisa a Petra Kubalu, rodičov hráča Domika Botku, Pavla Botku a Mgr. Silvie Lukáčovej a písomného vyjadrenia štatistika MsHKM Žilina Radovana Vicena rozhodla takto :

 

a) DK SsZĽH   trestá  zástupcu  družstva mladších žiakov / 6. ŠHT / MHA Martin Petra Pažického zastavením  činnosti  výkonom  zástupcu  družstva  na  2 /dva / mesiace podmienečne od 19.01.2017  na  skúšobnú  dobu  3 / tri / mesiace od 19.01.2017 do  01.4.2017 s prerušením do sezóny 2017/2018, čl. 44 DP SZĽH a DP SZĽH, Príloha 1A, časť II., čl. 1.2/1.2.2/1.2.2.1 z dôvodu umožnenia štartu hráča v stretnutí na cudzí registračný preukaz, nedodržanie a porušenia  ustanovenia čl.  5.5.2/5.5.2.1,  5.5.2.2,   5.5.2.3,   5.5.2.7   SP   SZĽH   v   majstrovskom stretnutí  I. ligy  mladších žiakov č. 6406 MsHKM  Žilina – MHA Martin zo dňa 05.01.2017.

 

b) DK SsZĽH ukladá MHA Martin uhradiť na SsZĽH do 27.02.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi  družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

c) DK  SsZĽH    trestá   trénera   družstva  mladších  žiakov  / 6.  ŠHT  /  MHA  Martin Viliama Škutu zastavením  činnosti  výkonom  trénera družstva  na  2 /dva / mesiace podmienečne  od 19.01.2017 na  skúšobnú  dobu  3 / tri /  mesiace  od 19. 01. 2017    do 01.4.2017 s prerušením do sezóny 2017/2018, čl. 44 DP SZĽH a pokutou 30 € podľa  DP SZĽH, Príloha1A, čl.11.1.2 / 11.1.2.1  z  dôvodu  nesprávne  uvedeného údaju   v zápisu o stretnutí - štart brankára v stretnutí na cudzí registračný preukaz v  stretnutí   I.  ligy  mladších žiakov  č. 6406  MsHKM  Žilina – MHA  Martin zo dňa 05.01.2017.

Splatnosť pokuty je do 22.02.2017.

 

d) Za výkon Rozhodnutia: 17 – 1/16-17, pod písm. a) a c), zodpovedá MHA Martin.

 

e) DK SsZĽH ukladá MHA Martin uhradiť na SsZĽH do 27.02.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenia, bod č. 3.

f) DK SZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie SK SsZĽH.

 

Odôvodnenie :

V zápise o stretnutí z majstrovského stretnutia I. ligy  mladších žiakov č. 6406 MsHKM  Žilina – MHA Martin zo dňa 05.01.2017, ktorý obdržal Stredoslovenský zväz ľadového hokeja /SsZĽH/ je na predzápasovom a  pozápasovom zozname družstva MHA Martin, ktoré sú podpísané zástupcom družstva Bc. Petrom  Pažickým a trénerom družstva Viliamom Škutom, uvedený brankár Dominik Botka   č. reg. preukazu 29320, ktorý nebol na toto stretnutie nominovaný – bol doma.

Na túto skutočnosť upozornil MHA Martin otec brankára Domika Botku po zhliadnutí  webovej stránky SZĽH a žiadal vysvetlenie. Na stretnutí dňa 13.01.2017 v Martine za účasti Mgr. Tomáša Pšenku, Ing. Jany Kardošovej,  Petra Pažického a  rodičov hráča Dominika  Botku,  Pavla  Botku a Mgr. Silvie Lukáčovej nedostali rodičia brankára relevantné vysvetlenie a tak sa obrátili zo žiadosťou    o prešetrenie podozrenia štartu hráča na cudzí reg. preukaz  na hlavného   kontrolóra SZĽH JUDr. Jaromír Šmátrala, ktorý uvedenú žiadosť zaslal na prešetrenie na riadiaci orgán súťaže - SsZĽH.

Dňa 13.01.2017, teda 8 dní po odohratý stretnutia č. 6404 požiadala Ing. Jana    Kardošová štatistika SZĽH o  znovu otvorenie zápisu o stretnutí a štatistika MsHKM Žilina Radovana Vicena o dodatočné zaradenie brankára Jakuba Murína -     veková kategória 4 HP nar. 06.12.2006 , RP 32263 do zápisu o stretnutí /na zoznam   hráčov MHA Martin v stretnutí /, čo štatistik MsHKM Žilina vykonal. Tento úkon    bol vykonaný bez upovedomenia SsZĽH ako riadiaceho orgánu súťaže !

Rozhodcovia stretnutia Oto Durmis a  Peter Kubala potvrdili , že skontrolovali odovzdané registračné preukazy družstiev pred stretnutím spolu zo zoznamom hráčov družstiev uvedených na predzápasovom zápise o stretnutí vrátane registračného preukazu  brankára Domika  Botku.

 

Co :

SZĽH JUDr. Jaromír Šmátrala

Pavol Botka

Oto Durmis, Peter Kubala

 

Rozhodnutie : 17 – 2/16-17

 

a) DK  SsZĽH   trestá   trénera   družstva   HK Brezno  Mgr.  Jána  Cpina  / OK / podľa DP   SZĽH,   bod   7. 2 / 7. 2. 1    za    vulgárne    urážky   na   adresu   rozhodcov    v  priebehu  stretnutia  I.  ligy  starších  žiakov č. 7425  družstiev  MsHKM Žilina – HK Brezno dňa 08. 01. 2017   na 6 / šesť /  zápasov   podmienečne   na skúšobnú  dobu 3 / tri / mesiace od 29. 01. 2017 do 01. 4. 2017, s prerušením do sezóny 2017 / 2018, čl.  44  DP SZĽH.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno   .

 

c) DK  SsZĽH  ukladá   HK Brezno   uhradiť   na    SsZĽH  do  22. 02. 2017   poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH