Z á p i s  č.  6 - 16 / 17

 

zo zasadnutia  Výkonného  výboru   SsZĽH  v  Banskej Bystrici  dňa 26. 01. 2017.

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

M. Longauer ( podpredseda SsZĽH )

K. Bielečka ( člen )

R. Rehák ( člen )

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

 

Neprítomný : Mgr. N. Javorčík (člen), Ing. Ľ. Jakubec  ( člen ),

Prizvaní       : Mgr. O. Bíreš, E. Neuzer

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 5 zo 7

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2016/2017

4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu SsZĽH na 2017

5. Návrh na zaradenie rozhodcov SsZĽH pre súťaže SZĽH 2017/2018

6. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 6/2016/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 5,    Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh zo Zápisu č. 5-2016/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 15.12.2016 vykonal sekretár SsZĽH D. Mydlo s nasledujúcimi závermi :

a) splnené úlohy : ( zo zápisu VV SsZĽH č. 5-16/17 ) : všetky uložené úlohy boli splnené

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 6/2016/2

VV SsZĽH schvaľuje Zápis č. 5-16/17 zo zasadnutia VV SsZĽH dňa 15.12.2016.

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 3 – Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2016/2017

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o priebehu súťaží SsZĽH 2016 /2017 k 22.01.2017 :

 

  1. a) I. liga starších a mladších žiakov :

 

- starší žiaci : odohraných  24. kôl :

7382  ZIL – LUC, hráč Lučenca mal neplatné /kópia/ ostaršenie, nebol pripustený do zápasu a Lučenec mal tým len 9 korčul. a 1 brankára, kontumácia v prospech Žiliny

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

- mladší žiaci : odohrané 24. kôl :

6404 ZIL – MAA, podnet rodiča Pavla Botku, podozrenie na štart hráča Martina na cudzí reg. preukaz – v šetrení

 

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

 

  1. b) II. liga starších a mladších  žiakov  - odohrané 19. kôl

č.11072 / hrané 15.01.2017/ D. Kubín – HC 07 Detva, predčasne ukončené hl. rozhodcom stretnutia po skončení II. tretiny, fyzické napadnutie hl. rozhodcu divákom – v šetrení

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 6/2016/3

VV SsZĽH schvaľuje tabuľky I. a II. ligy  starších a mladších žiakov .

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,  Zdržali sa : 0,

 

Bod 4 – Prerokovanie a schválenie rozpočtu SsZĽH na 2017

VV SsZĽH prerokoval návrh rozpočtu SsZĽH na rok 2017 predložený sekretárom

D. Mydlom s nasledovnými závermi :

 

a) Michal Longauer predložil návrh, aby Rozpis súťaží SsZĽH 2017/2018 nebol  spracovaní formou brožúry, ale len uverejnení na webe SsZĽH vo formáte PDf a tým zrušená suma v rozpočte za vypracovanie rozpisu cca 520 € a ponechaná len suma na vypracovanie vyhodnotenia súťaží SsZĽH 2016/2017 cca 80 €.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 6/2016/4

VV SsZĽH schválil návrh Michala Longauera v zmysle bodu č. 4, písm. a).

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,  Zdržali sa : 0,

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 6/2016/5

VV  SsZĽH  schválil  rozpočet  SsZĽH  na  rok  2017 .

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,  Zdržali sa : 0,

 

Bod 5 – Návrh na zaradenie rozhodcov SsZĽH pre súťaže SZĽH 2017/2018

 

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu člena KR SsZĽH Erika Neuzera, ktorého poveril predseda KR SsZĽH Ján Majling / na pracovnej ceste / . KR SsZĽH navrhla 11 kandidátov z  radu rozhodcov stredoslovenského regiónu pre súťaže SZĽH v sezóne 2017/2018.  Dňa 28.01.2017 sa uskutoční v B. Bystrici seminár na prípravu rozhodcov SZĽH pod vedením Ing. J. Vrábeľa, zo  stredoslovenského regiónu boli   navrhnutí KR SsZĽH 5 rozhodcovia.

 

Bod 6 -  Rôzne

  1. a) VV SsZĽH schválil pracovné cesty a ich úhradu za kilometrovné z Brezna pre člena komisie rozhodcov SsZĽH Erika Nezera z dôvodu kontroly rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu v stretnutiach a to :

 

1. dňa 29.01.2017 – Rimavská Sobota – HC 07 Detva

2. dňa 02.03 2017 – Lučenec – Liptovský Mikuláš

3. dňa 04.03.2017 – Liptovský Mikuláš – Zvolen

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 6/2016/6

VV  SsZĽH  schválil pracovné cesty a ich úhradu za kilometrovné z Brezna pre člena komisie rozhodcov SsZĽH Erika Neuzera.

 

Hlasovanie : Za – 5,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

  1. b) VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu  Mgr.  Ondreja  Bíreša  ohľadom účasti výberu stredoslovenského regiónu na turnaji v Poprade v decembri 2016 a informácie z  kontrol v hokejových klubov z pozície regionálneho trénera ŠHT.
  2. c) VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu Michala Longauera zo zasadnutia KM SZĽH dňa 23.01.2017.

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SsZĽH uskutoční v budove SsFZ, Partizánska cesta 93, v Banskej Bystrici  dňa  23. februára 2017 o 14.00 hod.

 

 

 

Zapísal:                                                                      Za správnosť :

 

Drahomír Mydlo,  v. r.                                              Mgr. Miroslav Marcinko, v. r.

sekretár SsZĽH                                                               predseda SsZĽH