Z á p i s   č. 16  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  27. 01. 2017

 

Rozhodnutie : 16 – 1/16-17

a) DK  SsZĽH  na  základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 40.7.1 vyhovela žiadosti hráča HC´05 Banská Bystrica Jozefa Rákoša č. RP 26329 o  zmenu  zvyšku  nepodmienečného  trestu  uloženého   DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia: č. 15 – 2/16-17 a zmenila ho na podmienečný trest na 2 / dva / majstrovské stretnutia na skúšobnú dobu 3 mesiace od 24.01.2017 do 23.4.2017.

 

b) Ukladá  HC ´05  Banská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 13.02.2017 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu zmeny disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

Rozhodnutie : 16 – 2/16-17

  1. a) DK SsZĽH  trestá  MHK Dolný Kubín podľa DP SZĽH, Príloha 2B čl. 2.1. /2.1.1.1 pokutou  50 € za  fyzické  napádanie  hlavného  rozhodcu  stretnutia  divákom  – čl. 7 .6. 1.10 SP SZĽH.

  1. b) Splatnosť pokuty je do 13.02.2017.

 

  1. c) DK SsZĽH  trestá  MHK Dolný Kubín podľa DP SZĽH, Príloha 2B čl. 13 pokutou  10 € za  nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárneho priestupku – fyzické  napádanie  hlavného   rozhodcu   stretnutia  divákom, nedodržanie ustanovenia čl. 12.4  DP SZĽH.

 

  1. d) Splatnosť pokuty je do 13.02.2017.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH