Zápisnica  č. 9

 

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  27.01.2017.


1.a) Súťažná  komisia  SsZĽH v zmysle Rozpisu  súťaží  SsZĽH 2016/ 17, strana 11,  čl.  38    nariaďuje    hokejovým    klubom   SsZĽH    36.  kolo  starších   žiakov vyžrebované  na  08. 04. 2017 odohrať  dňa 16. 02. 2017 zo  začiatkom o 14,30 a   17, 00  hod. vzhľadom  na  skutočnosť,  že  v  dňoch  06. – 08. 04. 2017  sa uskutočnia  majstrovstvá  SR  v  kategórii  starších  žiakov.

 

b) Na vedomie KM SZĽH a KR SsZĽH.

 

2.a) Súťažná   komisia   SsZĽH na    základe    obdržaného   zápisu   o   stretnutí   z  majstrovského   stretnutia   II.   ligy   starších   žiakov  č.  11072  z  15. 01. 2017 a  písomného  vyjadrenia   hlavného  rozhodcu  stretnutia  Mgr.  Mariána  Znaka trestá družstvo starších   žiakov MHK Dolný Kubín za nedodržanie ustanovenia čl.  3.12.2   SP  SZĽH   hracími   dôsledkami   v   zmysle  čl.  6. 13. 1  SP SZĽH       vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia  II.  ligy starších žiakov 11072 zo dňa 15. 01. 2015  družstiev MHK Dolný Kubín – HC 07 Detva výsledkom  0 : 5 priznaním  2  bodov  v  prospech  družstva   HC  07  Detva dôvodu predčasného ukončenia  stretnutia  rozhodcom  po  ukončení  II. tretiny  – čl. 6.5.6.7, písm. g) za  fyzické  napádanie  hlavného  rozhodcu  stretnutia  divákom  –  čl.  7 .6. 1.10 SP SZĽH.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

c) Ukladá  MHK  Dolný Kubín  uhradiť  do  13. 02.  2017 na   SsZĽH   poplatok  6,70 € podľa  Rozpisu  súťaží   SsZĽH  2016 – 2017,  II.  Ustanovenia, bod  č. 2  z  dôvodu  prerokovania  prípadu kontumácie stretnutia č. 11072.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti  rozhodnutiu  Súťažnej  komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH.

 

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                                   Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                          sekretár SsZĽH