Z á p i s   č. 15  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  19. 01. 2017

 

Rozhodnutie : 15 – 1/16-17

a) DK  SsZĽH   na základe žiadosti Pavla Botku, bytom Podhorská 7, Martin, podnetu hlavného kontrolóra SZĽH JUDr. Jaromíra Šmátrala a súťažnej komisie SZĽH začala dňom 19.01.2017 disciplinárne konanie v zmysle čl. 7 DP SZĽH voči trénerovi družstva 6. ŠHT MHA Martin Viliamovi Škutovi a zástupcovi družstva 6. ŠHT MHA Martin Petrovi Pažickému z  podozrenia neoprávneného štartu hráča na cudzí registračný preukaz v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6404 družstiev   MsHKM Žilina – MHA Martin dňa 05.01.2017.

b) DK SsZĽH ukladá MHA Martin zaslať na SsZĽH do 24.01.2017 vyjadrenie k podozreniu štartu hráča na cudzí registračný preukaz v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších  žiakov  č.  6404  družstiev  MsHKM  Žilina –  MHA  Martin dňa 05.01.2017.

c) Príloha : Kópia žiadosti o prešetrenie od Pavla Botku.

Rozhodnutie : 15 – 2/16-17

a) DK SsZĽH trestá hráča HC ´05 Banská Bystrica Jozefa Rákoša č. RP 26329 zastavením činnosti nepodmienečne na 5  / päť / majstrovských stretnutí  za kopnutie protihráča bez zranenia v majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov č. 8415 družstiev HC ´05 Banská Bystrica – MsHKM  Žilina  zo dňa 14. 01. 2017 podľa  DP  SZĽH, Príloha  1A, čl. 8.1 / 8.1.1..

 

b) DK SsZĽH ukladá HC ´05 Banská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 07.02.2017 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC ´05 Banská Bystrica .

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od  doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH