Z á p i s  č.  5 - 16 / 17

zo zasadnutia  Výkonného  výboru   SsZĽH  v  Banskej Bystrici  dňa 15. 12. 2016.

Prítomní :

Mgr. M. Marcinko ( predseda SsZĽH )

M. Longauer ( podpredseda SsZĽH )

K. Bielečka ( člen )

D. Mydlo ( člen – sekretár SsZĽH )

 

Neprítomný : Mgr. N. Javorčík, Ing. Ľ. Jakubec  ( člen ), R. Rehák ( člen )

Prizvaní       : Mgr. O. Bíreš, Ing. M. Valach, J. Majling, E. Neuzer

 

Počet prítomných členov VV SsZĽH : 4 zo 7

 

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2016/2017

4. Informácia o činnosti ÚTM v pôsobnosti SsZĽH a

o výbere hráčov regiónu pre SR 15

5. Vyhodnotenie činnosti komisií a VV SsZĽH v II. polroku 2016

6. Prerokovanie a schválenie plánu práce  VV SsZĽH na I. polrok 2017

7. Rôzne

 

Bod 1 – Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. M. Marcinko, ktorý skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný.

 

Bod 2 – Kontrola plnenia úloh

 

Kontrolu plnenia úloh sa neuskutočnila, nakoľko zasadnutie VV SsZĽH v októbri nebolo uznášaniaschopné.

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2016/1

VV SsZĽH schvaľuje program zasadnutia VV SsZĽH.

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 3 – Informácia o priebehu súťaží SsZĽH 2016/2017

 

VV SsZĽH zobral na vedomie informáciu D. Mydla o priebehu súťaží SsZĽH 2016 /2017 k 12. 12.2016 :

 

  1. a) I. liga starších a mladších žiakov :

 

- starší žiaci : odohraných  18. kôl :

8373 PUCH – LUC, neoprávnený štart hráča Lučenca, kontumácia v prospech  Púchova

 

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

- mladší žiaci : odohrané 18. kôl :

5345 LUC – BRE, 7 hráčov Lučenca vek. kat. HP 4  nastúpilo na stretnutie, môže max. 5 – kontumácia v prospech Brezna

5355 LUC – ZVO, 8 hráčov Lučenca vek. kat. HP 4  nastúpilo na stretnutie, môže max. 5 – kontumácia v prospech Zvolena

 

6378 PUCH – ZVO, družstvo Zvolena nevycestovalo na stretnutie, kontumácia v prospech  Púchova

Ostatné stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

b) II. liga starších a mladších  žiakov  - odohrané 14. kôl

Stretnutia odohrané v súlade so Smernicami a pravidlami ľadového hokeja

 

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu predsedu a  členov KR SsZĽH o činnosti komisii rozhodcov a problematike pri delegovaní rozhodcov

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2016/2

VV SsZĽH schvaľuje tabuľky I. a II. ligy  starších a mladších žiakov .

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 4 – Informácia o činnosti ÚTM v pôsobnosti SsZĽH a o výbere hráčov regiónu pre        SR 15

 

VV  SsZĽH  zobral  na  vedomie informáciu  Mgr. O. Bíreša o činnosti ÚTM  v pôsobnosti  SsZĽH  a  o  výbere  hráčov  regiónu  pre  SR  15,  keď  konštatoval :

- pokles úrovne hokeja v HC Lučenec

- do záverečnej nominácie /SR 15/ na turnaj do Popradu bolo zaradených 11 hráčov zo stredoslovenského regiónu

- tlmočil    požiadavku    HK   Iskra   Partizánske   štartovať   v   súťažnom  ročníku  2017 / 2018  v  súťažiach riadených SsZĽH  v  kategórii žiakov.

 

Bod 5 - Vyhodnotenie činnosti komisií a VV SsZĽH v II. polroku 2016

 

Prítomní zobrali na vedomie vyhodnotenie činnosti VV SsZĽH a komisií SsZĽH v roku 2016, ktoré predniesol predseda SsZĽH  Mgr. Miroslav Marcinko. Vyslovil nespokojnosť s účasťou členov na zasadnutiach VV, 2x nebol VV uznášaniaschopný. Poďakoval prítomným funkcionárom za vykonanú prácu, ktorá sa prejavuje na dobrých výsledkoch SsZĽH.

 

Bod 6 - Prerokovanie a schválenie plánu práce  VV SsZĽH na I. polrok 2017

 

VV  SsZĽH prerokoval  návrh Plánu práce VV SsZĽH na I. polrok 2016.

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2016/3

VV SsZĽH schválil Plán práce VV SsZĽH na I. polrok 2017

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,          Zdržali sa : 0,

 

Bod 7 - Rôzne

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2016/4

VV SsZĽH schvaľuje odmeny pre členov VV SsZĽH, členov odb. komisií  a ekonómku SsZĽH za rok 2016

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2016/5

VV SsZĽH schvaľuje zakúpenie smútočnej kytice na pohreb zosnulému predsedovi  DK SsZĽH – p. Jánovi  Ďuranovi v sume 20 €.

 

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2016/6

VV SsZĽH schvaľuje za predsedu DK SsZĽH – p. Erika Neuzera namiesto zosnulého p. Jána  Ďurana.

 

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

 

Uznesenie VV SsZĽH č. 5/2016/7

VV SsZĽH schvaľuje zakúpenie 6 ks kníh v sume 54 € pre jubilantov v roku 2016 a v roku 2017.

 

Hlasovanie : Za – 4,  Proti : 0,    Zdržali sa : 0,

 

 

Prítomní členovia VV zobrali na vedomie informáciu sekretára D. Mydla a to, že dňa 13.12.2016 boli doručené - schválené Stanovy SsZĽH bez pripomienok MV SR.

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SsZĽH uskutoční v budove SsFZ, Partizánska cesta 93, v Banskej Bystrici dňa  26. januára 2017 o 14.00 hod.

 

Zapísal:                                                                      Za správnosť :

 

Drahomír Mydlo,  v. r.                                              Mgr. Miroslav Marcinko, v. r.

sekretár SsZĽH                                                               predseda SsZĽH