Z á p i s   č. 14  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  22. 12. 2016

 

 

Rozhodnutie : 14 – 1/16-17

a) DK  SsZĽH   trestá  zástupcu  družstva starších žiakov / 7. HT / HC Lučenec Františka Ridzoňa  zastavením  činnosti  výkonom  zástupcu  družstva  na  1 /jeden/     mesiac podmienečne  na  skúšobnú  dobu  3 / tri / mesiace od 13.12.2016 do 12.3.2017 podľa DP SZĽH, Príloha 1A,  čl. 26 / 26.1.1.1 z  dôvodu predloženia neplatného formulára ostaršenia hráča Dominika Kalamára RP 28987 pred majstrovským stretnutím I. ligy starších žiakov 7382 dňa 12.12.2016 družstiev MsHKM Žilina – HC Lučenec, menovaný hráč nebol pripustený do zápasu.

Družstvo  HC Lučenec pricestovalo na stretnutie s 10  korčuliarmi a s 1 brankárom, majstrovské stretnutie sa nemohlo začať vzhľadom na skutočnosť, že družstvo  HC Lučenec malo k dispozícii už  len 9 korčuliarov  a  1 brankára.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC Lučenec.

 

c) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 13.01.2017 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenia, bod č. 3.

d) DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 13.01.2017 pokutu 30,00 € podľa čl.  24. 1. 1,  Príloha  2B  DP  SZĽH   za   porušenie   ustanovenia  čl. 30,  I.  Všeobecné ustanovenia pre súťaže riadené SsZĽH, strana 9 Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet  SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH