Zápisnica  č. 8

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  22.12.2016.1.a) Súťažná  komisia  SsZĽH na  základe  obdržaného  zápisu  o stretnutí  z  majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7382 z 12.12.2016, kde bolo uvedené rozhodcom stretnutia, že pri kontrole dokladov  pred  začiatkom  stretnutia bolo zistené, že hráč  HC  Lučenec Dominik Kalamár RP 28987 nemal platné ostaršenie a nebol pripustený do zápasu. Nakoľko družstvo  HC Lučenec pricestovalo na stretnutie  s  10  korčuliarmi  a s 1 brankárom, majstrovské stretnutie sa nemohlo začať vzhľadom na skutočnosť, že družstvo  HC Lučenec malo k dispozícii už  len 9 korčuliarov  a  1 brankára.

Súťažná komisia SsZĽH trestá družstvo  starších   žiakov  HC  Lučenec   za nedodržanie ustanovenia čl. 3.2.2 SP SZĽH hracími dôsledkami  v  zmysle čl. 6. 13. 1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia  I.  ligy starších žiakov 7382  zo dňa 12.12.2016 družstiev MsHKM Žilina – HC Lučenec výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MsHKM Žilina.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. Ukladá   HC  Lučenec   uhradiť  do  13. 01.  2017 na   SsZĽH  poplatok  6,70 € podľa Rozpisu  súťaží   SsZĽH  2016 – 2017, II.  Ustanovenia, bod č. 2  z dôvodu prerokovania  prípadu kontumácie stretnutia č. 7382.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti  rozhodnutiu  Súťažnej  komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH.

 

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                                   Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                          sekretár SsZĽH