Z á p i s   č. 13  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  20. 12. 2016

Rozhodnutie : 13 – 1/16-17

a) DK  SsZĽH  per  –  rollam  na  základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 40.7.1 vyhovela    žiadosti   hráča   HT MHK 32 Liptovský Mikuláš Sebastiána Rusnáka  č. RP  26337 o  zmenu  zvyšku  nepodmienečného  trestu  uloženého  DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia :  č. 11 – 2/16-17 z 08.12.2016 a  zmenila  ho na podmienečný trest na 2 / dva / majstrovské stretnutia na skúšobnú dobu 3 mesiace od 20.12.2016 do 19.3.2017.

 

b) Ukladá HT MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na SsZĽH do 06.01.2017 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu zmeny disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa  Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti  rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH