Z á p i s   č. 12  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  15. 12. 2016

 

Rozhodnutie : 12 – 1/16-17

DK   SsZĽH   ukladá   rozhodcovi   Matejovi   Martínekovi   uhradiť   na  SsZĽH do 06.01.2017 pokutu  vo  výške  paušálu t.j. 18,00 € podľa DP  SZĽH,  Príloha  1 A, bod 17, ods.17 / 17.1.1 z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov zo stretnutí I. ligy mladších   žiakov   č.  6384 / 5384   družstiev  HT  MHK  32  Liptovský   Mikuláš – MŠK  Púchov zo  dňa 03.12.2016, zápisy odoslané  dňa 14.12.2016.

 

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

Erik  Neuzer,  v. r.                                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                sekretár  SsZĽH