Z á p i s   č. 11  /  2 0 1 6 – 2 0 1 7  -  V Ý P I S  !

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  08. 12. 2016

 

Rozhodnutie : 11 – 1/16-17

a) DK SsZĽH na základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 40.7.1 vyhovela žiadosti hráča HK  Brezno  Maroša  Longauera  č.  RP  31055   o zmenu zvyšku nepodmienečného trestu uloženého DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia :

č. 9 – 1/16-17 zo dňa 16.11.2016 a  zmenila  ho na podmienečný trest na 2 / dva / majstrovské stretnutia na skúšobnú dobu 3 mesiace od 08.12.2016 do 07.3.2017.

 

b) Ukladá HK  Brezno uhradiť na SsZĽH do 23.12.2016 poplatok 6,70 € za  prerokovanie prípadu zmeny disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa  Rozpisu  súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Rozhodnutie : 11 – 2/16-17

 

a) Trestá brankára HT MHK 32 Liptovský Mikuláš Sebastiána Rusnáka  č. RP 26337 zastavením činnosti nepodmienečne  na  4  majstrovské  stretnutia  za  udretie protihráča  bez zranenia /  TH  /  v   majstrovskom   stretnutí   I.  ligy  starších žiakov  č.  8384  družstiev MŠK Púchov –  HT MHK 32 Liptovský Mikuláš dňa 03.12.2016 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 8 / 8.1.1.

b) Ukladá HT MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na SsZĽH do 23.12.2016 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému brankárovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2016 / 2017, II.   Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HT MHK 32 Liptovský Mikuláš .

 

Rozhodnutie : 11 – 3/16-17

 

a) DK SsZĽH trestá  trénera družstva HC 07 Detva Pavla Igríniho podľa DP SZĽH , bod   27.1.1  za  kritizovanie  rozhodcu  / OK /  v  priebehu III. tretiny stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11037 družstiev  HK ALTIS Námestova - HC 07 Detva  dňa   03. 12. 2016   na  4 / štyri /  zápasy   podmienečne   na  skúšobnú dobu 3 mesiace od 08.12.2016 do 07.03.2017.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC 07 Detva.

c) DK  SsZĽH  ukladá  HC 07 Detva   uhradiť  na  SsZĽH  do  23.12.2016 poplatok 8,30 € za  prerokovanie  prípadu  uloženia  disciplinárneho  trestu menovanému trénerovi   družstva  podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH 2016 / 2017, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Rozhodnutie : 11 – 4/16-17

 

DK   SsZĽH   ukladá   rozhodcovi   Miroslavovi   Fleškovi   uhradiť   na  SsZĽH  do 23.12.2016 pokutu  vo  výške  paušálu t.j. 18,00 € podľa DP  SZĽH,  Príloha  1 A, bod  17, ods.17 / 17.1.1 z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov zo stretnutí I. ligy mladších  žiakov  č. 6377 / 5377  družstiev  MHA  Martin – HT MHK  32 Liptovský Mikuláš zo  dňa 26.11.2016, zápisy odoslané  dňa 05.12.2016.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH