Z á p i s   č. 19  /  2 0 1 5 – 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 23. 3. 2016

Rozhodnutie : 19 – 1/15-16

a) Trestá  hráča  HK  Brezno  Šimona Surového č. RP 28343  zastavením činnosti nepodmienečne na 4  / štyri / majstrovské stretnutia za kopnutie protihráča bez zranenia v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6293 družstiev HK Brezno – HT  MHk 32 Liptovský Mikuláš  zo dňa 20. 3. 2016  podľa DP  SZĽH,  Príloha  1A, ods. 9, písm. a).

 

Trest sa v zmysle čl. 16, DP SZĽH prenáša na začiatok súťažného ročníka 2016/2017.

 

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 15.4.2016 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenie, bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá  HK Brezno.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

 

 

Proti   rozhodnutiu Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor  SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Streda, 30 Marec 2016 09:56)