Z á p i s   č. 18  /  2 0 1 5 – 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 10. 3. 2016

Rozhodnutie : 18 – 1/15-16

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Adriánovi Hvojníkovi uhradiť na SsZĽH do 24.3.2016 pokutu vo výške paušálu t.j. 18,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 1 A, ods. 18 z dôvodu procesných chýb pri  udelení trestu v hre hráčovi HK Iskra Partizánske Matejovi Herdovi ČRP 25780 a udelenie vyššieho trestu hráčovi HK Levice Petrovi Farkašovi ČRP 28895   a  zrušenie uvedených trestov po zhliadnutí video záznamu po ukončení stretnutia   č. 7274 HK Iskra Partizánske – HK Levice.

 

Rozhodnutie : 18 – 2/15-16

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Štefanovi Hrkotáčovi uhradiť na SsZĽH do 24.3.2016 pokutu vo výške paušálu t.j. 18,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 1 A, ods. 18 z dôvodu procesných chýb pri  udelení trestu v hre hráčovi HK Iskra Partizánske Matejovi Herdovi ČRP 25780 a udelenie vyššieho trestu hráčovi HK Levice Petrovi Farkašovi ČRP 28895 a  zrušenie uvedených trestov po zhliadnutí video záznamu po ukončení stretnutia  č. 6274 HK Iskra Partizánske – HK Levice.

 

Rozhodnutie : 18 – 3/15-16

 

a) DK SsZĽH trestá hráča HK Levice Adama Horvátha č. RP 26280 zastavením činnosti nepodmienečne na 2 / dva / majstrovské stretnutia od 03.3.2016 za kritizovanie a  nepodanie ruky rozhodcom po ukončení majstrovského stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 6283 družstiev HK Levice – HK Brezno zo dňa 03. 3. 2016 podľa  DP  SZĽH,  Príloha 1A, ods. 8, písm. a).

b) Ukladá HK Levice uhradiť na SsZĽH do 24.3.2016 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenie, bod 3.

 

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá  HK Levice.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor  SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                sekretár  SsZĽH