Z á p i s   č. 17  /  2 0 1 5 – 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 26. 02. 2016

 

Rozhodnutie : 17 – 1/15-16

a) DK SsZĽH ukladá  MŠHK – mládež Prievidza uhradiť do 14.3.2016 na SsZĽH pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 – 2016,  II. Ustanovenia, bod č. 4 z  dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva SDP 5. ročník  na stretnutie  č. 5172 družstiev HK ALTIS Námestovo  –  MŠHK – mládež Prievidza dňa  13.02.2016.

 

b) DK SsZĽH ukladá  MŠHK – mládež Prievidza uhradiť do 14.03.2016 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania disciplinárneho priestupku zavineného nedostavenie sa družstva  SDP  5. ročník  na  stretnutie  č. 5172 dňa  13.02.2016.

 

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor  SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                               Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                  sekretár  SsZĽH