Zápisnica  č. 9

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  26.02.2016.

1) a) Súťažná komisia SsZĽH na základe obdržaného Zápisu o stretnutí zo stretnutia SDP 5. ročník č. 5172 družstiev HK ALTIS Námestovo – MŠHK – mládež Prievidza zo dňa 13.02.2016 prerokovala nenastúpenie družstva MŠHK – mládež Prievidza na stretnutie č. 5172.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

c) Ukladá  MŠHK – mládež Prievidza uhradiť do 14.3.2016 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 2. z   dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva  MŠHK – mládež Prievidza na stretnutie SDP 5. ročník č. 5172  dňa 13.02.2016.

 

2) a) Súťažná komisia SsZĽH na základe obdržaného Zápisu o stretnutí zo stretnutia SDP 5. ročník č. 5171 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHK Dolný Kubín zo dňa 10.02.2016 ukladá HK 95 Považská Bystrica do 5 / piatich / pracovných dní po   obdržaní tohto rozhodnutia vyplatiť rozhodcom tohto stretnutia a  to : pp. Andrejovi Jakubcovi a Michalovi Kováčikovi nevyplatenú náhradu–stravné /4,20 €/, ktorá rozhodcom stretnutia prináleží v zmysle „ Smernice pre poskytovanie náhrad   rozhodcom a delegátom SsZĽH v sezóne 2015 – 2016“, čl. II.   ods. 1, str. 15, Rozpisu súťaží  riadených  SsZĽH  2015 – 2016, plus 50% k paušálu, ak začiatok stretnutia v pracovný deň je pred 16,00 hod. / začiatok bol o 11,00 hod. / a doplatok náhrady cestovného v zmysle platného kilometrovníka schváleného EO SZĽH.

 

b) Na vedomie : A. Jakubec, M. Kováčik

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár  L a c a,  v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                  sekretár SsZĽH