Z á p i s   č. 16  /  2 0 1 5 – 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 18. 02. 2016

Rozhodnutie : 16 – 1/15-16

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Patrikovi Černákovi uhradiť na SsZĽH do 08.3.2016 pokutu  vo  výške paušálu  t.j. 18,00 € podľa  DP SZĽH,  Príloha  1 A, ods. 18, písm. a) z dôvodu  oneskoreného odoslania zápisov zo stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 7407/6407 družstiev MHA Martin – HC Košice zo dňa 06.02.2016, zápisy odoslané dňa 15.02.2016.

Rozhodnutie : 16 – 2/15-16

a) DK SsZĽH ukladá MHA Martin  uhradiť na SsZĽH do 08.3.2016 pokutu  vo  výške 10,00 € podľa  DP SZĽH,  Príloha  2 B, z dôvodu  nepodpísania  Zápisu o stretnutí lekárom po stretnutí – Príloha č. 3 SP SZĽH,  I. ligy mladších žiakov č. 7407 družstiev MHA Martin – HC Košice zo dňa 06.02.2016.

b) Ukladá  MHA Martin  uhradiť do 08.03.2016 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 2. z   dôvodu prerokovania disciplinárneho priestupku  nepodpísania Zápisu o  stretnutí lekárom po stretnutí  č. 7407.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor  SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                                       Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                           sekretár  SsZĽH