Z á p i s   č. 15  /  2 0 1 5 – 2 0 16

 

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 11. 02. 2016

 

Rozhodnutie : 15 – 1/15-16

 

a) DK SsZĽH za porušenie ustanovenia čl. 21, písm. a)  SP SZĽH a nedodržania povinností v zmysle čl. 49, písm. b) a c) SP SZĽH trestá trénera družstva  MHK Blesky Detva Dušana Pohorelca z  dôvodu   umožnenia štartu hráčov  Mateja    Debnára  RP  25335, Jakuba  Matúcha  RP  25332  a Miroslava  Forgáča  RP  25334 bez registačných preukazov / štart na  originály  preukazu  poistenca  / v majstrovskom  stretnutí   II. ligy  starších žiakov č. 11081 družstiev  HK ALTIS    Námestovo –  MHK Blesky Detva dňa 07.02.2016 pokutou 10,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 12.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 25.02.2016.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Blesky Detva.

c) DK SsZĽH ukladá MHK Blesky Detva uhradiť na SsZĽH do 25.02.2016 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi družstva podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 / 2016,  II.  Ustanovenia, bod č. 3.

 

Rozhodnutie : 15 – 2/15-16

a) DK  SsZĽH  za  porušenie ustanovenia čl. 21, písm. a)  SP SZĽH a nedodržania povinností v zmysle čl. 48, písm. a) a b) SP SZĽH trestá zástupcu družstva  MHK Blesky Detva Jána Koreňa z dôvodu umožnenia štartu hráčov Mateja Debnára  RP 25335, Jakuba Matúcha RP 25332  a  Miroslava   Forgáča   RP  25334  bez registračných preukazov / štart na  originály  preukazu  poistenca  / v majstrovskom stretnutí II. ligy starších žiakov č. 11081 družstiev  HK ALTIS  Námestovo – MHK Blesky Detva dňa 07. 02. 2016 pokutou 10,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 12.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 25.02.2016.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Blesky Detva.

c) DK SsZĽH ukladá MHK Blesky Detva uhradiť na SsZĽH do 25.02.2016 poplatok  poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému

zástupcovi  družstva podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 / 2016,  II.  Ustanovenia, bod č. 3.

 

Rozhodnutie : 15 – 3/15-16

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Michalovi Mišekovi uhradiť na SsZĽH do 25.02.2016 pokutu vo výške paušálu t.j. 18,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 1 A, ods. 18, porušenie Súťažného poriadku rozhodcom - čl. 21, písm. a)  SP SZĽH,  z dôvodu umožnenia štartu hráčov Mateja Debnára  RP 25335, Jakuba Matúcha RP 25332  a  Miroslava   Forgáča   RP  25334  bez registračných preukazov / povolený štart na  originály  preukazu  poistenca  / v  majstrovskom  stretnutí   II.  ligy  starších  žiakov č. 11081 družstiev  HK ALTIS Námestovo – MHK Blesky Detva,

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 25.02.2016.

 

Rozhodnutie : 15 – 4/15-16

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Samuelovi Liptákovi uhradiť na SsZĽH do 25.02.2016 pokutu  vo  výške paušálu  t.j. 18,00 € podľa  DP SZĽH,  Príloha  1 A, ods. 18, písm. a) z dôvodu  oneskoreného odoslania zápisu zo stretnutia SDP 5. ročník  č.  5152 družstiev MHK Ružomberok – HT MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 23.01.2016, zápis odoslaný dňa 06.02.2016.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor  SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH