Zápisnica  č. 7

 

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  11.02.2016.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Za porušenie ustanovenia čl. 21, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo starších žiakov  / 9+8. HT / MHK Blesky Detva hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. c)  SP SZĽH odpočítaním 2 / dvoch / bodov bez zvýhodnenia súpera po ukončení súťaže z dôvodu odohratia majstrovského stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11081 HK ALTIS Námestovo - MHK Blesky Detva zo dňa 07.02.2016  s hráčmi Matejom Debnárom RP 25335, Jakubom Matúchom  RP 25332 a  Miroslavom Forgáčom RP  25334  bez registračných preukazov / štartovali na preukaz poistenca /.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. Ukladá MHK Blesky Detva uhradiť do 25.02.2016 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu odohratia  majstrovského stretnutia č. 11081 s hráčmi bez registračných preukazov.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH  : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                    sekretár SsZĽH