Z á p i s   č. 14  /  2 0 1 5 – 2 0 16

 

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 04. 02. 2016

Rozhodnutie : 14 – 1/15-16

a) Trestá  hráča  HK Levice  Erika Nochtu č. RP 28084 , hosťujúceho podľa čl .13   v HK Lokomotíva Nové Zámky, zastavením činnosti nepodmienečne na 6 / šesť / stretnutí  od 24.01.2016 za kopnutie protihráča bez zranenia v majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov č. 9265 družstiev HC ´05 Banská Bystrica – HK  Levice  zo dňa   23. 01. 2016  podľa  DP  SZĽH,  Príloha  1A, ods. 9, písm. a).

b) Ukladá HK Levice uhradiť na SsZĽH do 14.02.2016 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu uvedenému hráčovi podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá  HK Levice.

 

Rozhodnutie : 14 – 2/15-16

a) DK SsZĽH za porušenie ustanovení čl. 27 SP SZĽH trestá MHK Dubnica nad Váhom za nedostatočnú usporiadateľskú službu v priebehu majstrovského stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12079 MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská     Bystrica zo dňa 31. 01. 2016 pokutou 50,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 2 z  dôvodu umožnenie vstupu diváka medzi striedačky hráčov, ktorý  hodil puk smerom na trestnú lavicu, na ktorej sedel vylúčený hráč HK 95 Považská Bystrica.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 18.02.2016.

b) SsZĽH doporučuje MHK Dubnica nad Váhom zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na stretnutiach riadených SsZĽH.

 

Rozhodnutie : 14 – 3/15-16

a) DK SsZĽH za porušenie ustanovení čl. 27 SP SZĽH trestá MsHKM  Žilina za nedostatočnú usporiadateľskú službu po ukončení  stretnutia SDP 5. ročník č. 5153    MsHKM  Žilina – MHA Martin zo dňa 31. 01. 2016 pokutou 100,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 2B, bod 2 z dôvodu verbálneho a fyzického napádania rozhodcov pri odchode z ľadovej plochy do šatne rozhodcov  divákom.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 18.02.2016.

b) SsZĽH doporučuje MsHKM  Žilina zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na stretnutiach riadených SsZĽH.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

 

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor  SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH