Z á p i s   č. 13  /  2 0 1 5 – 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 21. 01. 2016

 

Rozhodnutie : 13 – 1/15-16

DK SsZĽH ukladá HK 95 Považská  Bystrica  uhradiť do 10.02.2016 na SsZĽH pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 – 2016,  II. Ustanovenia, bod č. 4 z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva starších žiakov HK 95 Považská  Bystrica na majstrovské stretnutie II. ligy č. 11070 družstiev  –  HKM Rimavská Sobota -  HK 95 Považská  Bystrica  dňa  17.01.2016.

 

Rozhodnutie : 13 – 2/15-16

DK SsZĽH ukladá HK 95 Považská  Bystrica  uhradiť do 10.02.2016 na SsZĽH pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 4 z  dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva mladších žiakov  HK 95 Považská  Bystrica  na majstrovské stretnutie II. ligy č. 12070 družstiev  HKM Rimavská Sobota -  HK 95 Považská  Bystrica  dňa  17.01.2016.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH