Z á p i s   č. 12  /  2 0 1 5– 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  15. 01. 2016

 

Rozhodnutie : 12 – 1/15-16

a) DK  SsZĽH   trestá MHK Dubnica nad Váhom podľa DP SZĽH, Príloha 2B, ods.12  pokutou 10 € z  dôvodu nedodržania ustanovenia čl. 21, písm. a) SP SZĽH a nedodržania ustanovenia čl. 6,  „ I. Všeobecné ustanovenia pre súťaže riadené   SsZĽH“, str. 7, Rozpisu  súťaží  riadených  SsZĽH  2015 – 2016.

Družstvo MHK Dubnica nad Váhom odohralo domáce stretnutie SDP 5. ročník č. 5124 s MŠK  Púchov dňa  06.01.2016  na preukazy poistenca.

Splatnosť pokuty je do 04.02.2016.

 

b) DK SsZĽH ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť na SsZĽH do 04.02.2016 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH