Zápisnica  č. 6

 

zo  zasadnutia  súťažnej  komisie  SsZĽH  v  Banskej  Bystrici  dňa  21.01.2016.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Po  preštudovaní  relevantných  dokladov – potvrdenie  o chorobe  hráčov  zaslané e -mailom  dňa 15.01.2016 HK 95 Považská Bystrica, vyjadrenia HKM Rimavská Sobota zo dňa 15.01.2016 a  Zápisu o stretnutí trestá družstvo starších žiakov /9+8. HT/ HK 95 Považská Bystrica za porušenie ustanovenia čl. 30, písm. a) SP SZĽH  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11070 zo dňa 17.01.2016 družstiev HKM Rimavská Sobota -  HK 95 Považská Bystrica  výsledkom 5 : 0 a priznaním 2  bodov v prospech družstva HKM Rimavská Sobota z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva HK 95 Považská Bystrica  na stretnutie – nedodržania ustanovenia čl. 36, písm. d) SP SZĽH.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. Ukladá HK 95 Považská Bystrica  uhradiť do 10.02.2016 na SsZĽH poplatok    6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 2. z  dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva  na  majstrovské stretnutie č. 11070 dňa 17.01.2016.

 

3.a) Po  preštudovaní  relevantných  dokladov – potvrdenie  o chorobe  hráčov  zaslané e -mailom  dňa 15.01.2016 HK 95 Považská Bystrica, vyjadrenia HKM Rimavská Sobota zo dňa 15.01.2016 a  Zápisu o stretnutí trestá družstvo mladších žiakov    /7+6. HT/ HK 95 Považská Bystrica za porušenie ustanovenia čl. 30, písm. a) SP SZĽH  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP         SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12070 zo dňa 17.01.2016 družstiev HKM Rimavská Sobota -  HK 95 Považská Bystrica výsledkom 5 : 0 a priznaním 2  bodov v prospech družstva HKM Rimavská Sobota z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva HK 95 Považská Bystrica  na stretnutie – nedodržania ustanovenia čl. 36, písm. d) SP SZĽH.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

4. Ukladá HK 95 Považská Bystrica  uhradiť do 10.02.2016 na SsZĽH poplatok    6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 2. z     dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva  na majstrovské stretnutie č. 12070 dňa 17.01.2016.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                     sekretár SsZĽH