Zápisnica  č. 5

 

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  15.01.2016.


1) a) Súťažná komisia SsZĽH na základe obdržaného Zápisu o stretnutí zo stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11067 družstiev HK ALTIS Námestovo – HKM Rimavská Sobota zo dňa 10.01.2016 ukladá HK ALTIS Námestovo do 5 / piatich / pracovných dní po obdržaní tohto rozhodnutia vyplatiť rozhodcom tohto stretnutia a to : pp. Andrejovi Jakubcovi, Milanovi Florekovi a Petrovi Graňákovi nevyplatenú náhradu –             stravné / 4,20 € /, ktorá rozhodcom stretnutia prináleží v zmysle „ Smernice pre poskytovanie náhrad rozhodcom a delegátom SsZĽH v sezóne 2015 – 2016“, čl. II. ods. 1, str. 15, Rozpisu súťaží  riadených  SsZĽH  2015 – 2016.

 

b) Na vedomie : A. Jakubec, P. Graňák, M. Florek

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                     sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Pondelok, 25 Január 2016 13:11)