Zápisnica  č. 4

 

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  17.12.2015.


1) a) Súťažná komisia SsZĽH sa oboznámila s námietkou MHK Dolný Kubín zo dňa 07.12.2015 v  ktorej  považuje štart hráča Daniela Zajaca č. RP 27117 za neoprávnený v majstrovskom stretnutí II. ligy starších žiakov č. 11052 družstiev  HK ALTIS Námestovo – MHK Dolný Kubín zo dňa 06.12.2015.

Súťažná komisia SsZĽH po preštudovaný relevantných dokladov a  to : originál zápisu zo stretnutia, kópia zápisu zo stretnutia, zápisu zo systému SZĽH a vyjadrenia HK ALTIS Námestovo rozhodla takto :

súťažná komisia SsZĽH nevyhovela námietke MHK Dolný Kubín.

Odôvodnenie :

 

Hráč HK ALTIS Námestovo Daniel Zajac č. RP 27117 je uvedený v zápise o stretnutí s číslom 4 – / hráč štartoval s číslom 45 / medzi hráčmi  44 a hráčom číslo 67, teda

vzostupne. Chyba bola spôsobená nedôslednosťou zapisovateľkou stretnutia pani Zuzanou Florkovou, taktiež došlo za strany zapisovateľky pani Zuzany Florkovej ku

pochybeniu, keď neoznámila hlavnému rozhodcovi pri strelený gólu a asistencie hráča Daniela Zajaca s číslom 45, že uvedený hráč je zápise o stretnutí napísaný pod číslom 4 !

 

V zmysle pravidiel ľadového hokeja Pravidlo 23, II.  – neplatný hráč ( neoprávnený  štart hráča )  :

II. Určujúcim faktorom pre určenie neplatného hráča je jeho meno ( nie číslo na jeho drese ) správne uvedené v zostave hráčov tímu.

b) Zároveň tento prípad postupuje na prešetrenie DK SsZĽH.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                   sekretár SsZĽH