Z á p i s   č. 11  /  2 0 1 5– 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  21. 12. 2015

 

Rozhodnutie : 11 – 1/15-16

a) DK  SsZĽH   trestá MHA Martin podľa DP SZĽH, Príloha 2B, ods. 12 pokutou 10  € z dôvodu  opakovaného  porušenia  spracovania  a odoslania zápisov o stretnutí  do  štatistického  systému  SZĽH  -  Rozpis  súťaží  SZĽH 2015  /  2016, „Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže organizované SZĽH 2015  /2016“, ods.  č.  20,  strana  21.  Zápisy  o stretnutí   I.  ligy  mladších  žiakov  č. 7248 / 6248 MHA  Martin  –  HK   Brezno  zo   dňa  19.12.2015   boli   zadané  do  systému dňa   20.12. 2015  o 18,00 hod. a 18,50 hod. .

Splatnosť pokuty je do 29.12.2015.

 

b) DK SsZĽH ukladá MHA Martin uhradiť na SsZĽH do 29.12.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                  sekretár  SsZĽH