Z á p i s   č. 10  /  2 0 1 5– 2 0 16

 

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  17. 12. 2015

 

Rozhodnutie : 10 – 1/15-16

a) DK SsZĽH trestá HK ALTIS Námestovo podľa DP SZĽH, Príloha 2B, ods. 12  pokutou 10 € z  dôvodu porušenia ustanovenia čl. 41, písm. a) SP SZĽH zapisovateľkou stretnutia Zuzanou Florkovou – v zápise o stretnutí  II. ligy starších žiakov č. 11052  HK  ALTIS  Námestovo – MHK  Dolný Kubín zo dňa 06.12.2015 hráč  HK  ALTIS  Námestovo Daniel  Zajac  č. RP 27117 bol uvedený v zápise o stretnutí pod číslom 4 a hral s číslom 45, túto skutočnosť menovaná zapisovateľka neoznámila hlavnému rozhodcovi stretnutia ani pri dosiahnutí gólu a asistencie tohto hráča v stretnutí.

Splatnosť pokuty je do 29.12.2015.

 

b) DK SsZĽH ukladá HK ALTIS Námestovo uhradiť na SsZĽH do 29.12.2015 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH