Z á p i s   č. 9  /  2 0 1 5– 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  10. 12. 2015

 

 

Rozhodnutie : 9 – 1/15-16

a) DK SsZĽH trestá MHK Dolný Kubín podľa DP SZĽH, Príloha 2B, ods. 4, písm. a) pokutou 30 € z  dôvodu svojvoľného predčasného opustenia ihriska družstvom mladších  žiakov v  priebehu  majstrovského stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12052  HK ALTIS Námestovo – MHK  Dolný Kubín zo dňa 06.12.2015.

Splatnosť pokuty je do 22.12.2015.

b) DK SsZĽH ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť na SsZĽH do 22.12.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu  MHK Dolný Kubín podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Rozhodnutie : 9 – 2/15-16

a) DK SsZĽH trestá zástupcu družstva mladších žiakov MHK Dolný Kubín Milana Hubu podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 8, písm. d) pokutou 10 € z dôvodu vyhrážok na adresu rozhodcov v priebehu majstrovského stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12052 a následného vykázania z hráčskej lavice.

Splatnosť pokuty je do 22.12.2015.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Dolný Kubín.

b) DK SsZĽH ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť na SsZĽH do 22.12.2015 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenia , bod č. 3.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH